Så fungerar en kommun

Kommunen styrs av politiker som medborgarna valt ut vid allmänna val vart fjärde år. Politikerna beslutar om vilka uppdrag kommunens anställda ska utföra.

Det är kommunen som bland annat ser till så att alla får vatten i kranen, att bussarna går, att vi har bra cykelbanor och skolor där eleverna kan utvecklas och känna sig trygga. Äldre och personer med funktionshinder ska ha bra livskvalitet och ett tryggt boende.

Kommunen planerar orten/staden och ser till att utveckling sker som gynnar orten/staden.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga, exempelvis öppen förskola och kultur.

Alla kommuner är skyldiga att ha:

  • förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
  • förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, svenska för invandrare
  • hälso- och miljöskydd
  • renhållning och avfallshantering
  • räddningstjänst
  • vatten och avlopp
  • bibliotek
  • krisberedskap
  • kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
  • bostadsförsörjning

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledningen i Åtvidaberg består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen svarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna

Åtvidabergs kommun har tre stycken nämnder; bygg- och miljönämnd, valnämnd,  samt krisledningsnämnd. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Varderna nämnd har sitt ansvarsområde.

Utskotten

Under kommunstyrelsen finns sex stycken utskott; barn- och utbildningsutskottet, vård- och omsorgsutskottet, socialt myndighetsutskott, samhällsbyggnadsutskott, planerings- och ekonomiutskott samt personalutskott.

Utskotten består av förtroendevalda som utses av kommunstyrelsen. Utskotten har ansvar för respektive verksamhetsområde och bereder ärenden inför kommunstyrelsen/fullmäktige.

Förvaltningarna

I Åtvidabergs kommun finns fyra förvaltningar; kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen ansvarar för samtliga förvaltningar.

Det är medarbetarna på kommunens förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper t ex politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2016-10-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se