Uppdrag

Revisorernas uppdrag
Åtvidabergs kommunrevisorer ska granska all verksamhet i kommunens nämnder, bolag och stiftelser, enligt god revisionssed. Granskningen sker utifrån det uppdrag som nämnder, bolag och stiftelser fått från kommunfullmäktige. En grundläggande uppgift är att granska att kommuninvånarnas skattepengar använts på ett ändamålsenligt vis, enligt kommunfullmäktiges direktiv.

 
Kommunrevisionen är vald av fullmäktige, ledamöterna är tillsatta så att oppositionen har majoritet och ordföranden tillhör oppositionen. Revisorerna utövar dock inte partipolitik i sin granskande roll.

 
Revisorerna får inte vara partiska eller ta politiska hänsyn.
Varje revisor är en egen myndighet, med rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt.   

 
Vad skall granskas?
De väljer självständigt vad som ska granskas, gör självständiga analyser och bedömningar och rapporterar till kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ.

 
Revisorerna skall årligen granska all verksamhet. Granskningen baseras på en ingående väsentlighets- och riskanalys som revideras årligen.

 
Revisorerna granskar nämnder, styrelser och bolag med avseende på:

 
  Ändamålsenlighet: verksamhetens effektivitet och kvalitet
  Ekonomi: om resurser och resultat står i rimlig proportion till varandra - produktivitet
  Räkenskaper: om redovisningen är lagenlig och ger en rättvisande bild
  Internkontroll: om ledning, styrning, kontroll och uppföljning är tillfredsställande

 
Revisionsarbetet är fördelat genom att revisorerna parvis följer upp olika nämnder, bolag och stiftelser. Arbetet är inriktat på utveckling av den kommunala verksamheten, via dialog och stöd till dem som granskas.

 
Kommunrevisorerna har biträde av sakkunniga revisorer från PwC. PwC lämnar en revisionsrapport och genomför beställda granskningar, bl.a. djupanalyser som påkallas av väsentlighets- och riskanalyser.

 
Uppdraget är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till kommunfullmäktige inför dess ansvarsprövning.
I den årliga revisionsberättelsen föreslås fullmäktige att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet för den granskade verksamheten.

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2015-03-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se