Medborgarförslag

Var och en som är folkbokförd i Åtvidabergs kommun får lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även utländska medborgare som saknar kommunal rösträtt får lämna förslag liksom barn och unga. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte förslagsrätt.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen ska bara gälla frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Förslag kan inte lämnas för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk, rasistisk eller diskriminerande innebörd.

Förslaget ska lämnas skriftligt men behöver inte skrivas på något särskilt sätt. Det ska tydligt framgå vad förslaget gäller. Endast ett ämne per förslag ska lämnas.

Hur lämnar jag mitt förslag?

Använd vår e-tjänst för att skicka in ditt medborgarförslag helt elektroniskt eller för att få hjälp med att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per post.

Till e-tjänsten Medborgarförslag

När behandlas förslaget?

På fullmäktiges sammanträden redovisas väckta medborgarförslag som kommit in efter föregående möte. På förslag från fullmäktiges presidium beslutar fullmäktige om förslagen får ställas. Beslutar fullmäktige att förslaget får ställas remitteras det sedan till kommunstyrelsen eller någon av nämnderna för utredning.

När ditt förslag är färdigberett tar förvaltningen kontakt med dig och du får då veta dag och tid när kommunfullmäktige kommer att behandla förslaget. I samband med det får du också information om vilket beslut kommunstyrelsen föreslår. Du kan välja att närvara vid mötet.
 
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. Om ditt förslag gäller en fråga som redan är under utredning läggs ditt förlag till i utredningsmaterialet.
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.
 
Information om datum för sammanträdesdagar hittar du under Politik och påverkan.
Sammanträdesdagar

Offentlig handling

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän och offentlig handling vilket innebär att alla som begär det, har rätt att läsa förslaget. I samband med att vi svarar på ditt förslag kommer de uppgifter du har lämnat, exempelvis ditt namn, att finnas med i våra kallelser och sammanträdesprotokoll.

Publicering på kommunens webbplats

Inkomna medborgarförslag publiceras på kommunens webbplats. Vill du inte att ditt namn publiceras är vi tacksamma om du anger detta i medborgarförslaget.

Personuppgiftslagen

I och med att du lämnar ett medborgarförslag, kommer dina inlämnade
personuppgifter att förtecknas i kommunens ärendehanteringssystem.
De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åliggande.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna felaktiga uppgifter (28 § PUL) Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 § PUL).

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-07

Kontakt

Kanslichef
Jonas Fredriksson
0120-831 21.
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

E-tjänst

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se