Kommunal folkomröstning

Den som är röstberättigad i kommunen kan begära att fullmäktige ska ta ställning till om en lokal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. Det kallas för ett folkinitiativ, och ska vara skriftligt. Den som önskar en folkomröstning måste i så fall samla in underskrifter från tio procent av de röstberättigade i kommunen.

Av namninsamlingen ska följande uppgifter framgå:

  • den aktuella frågan
  • egenhändig namnteckning
  • uppgift om när namnteckningarna gjorts
  • namnförtydliganden
  • personnummer
  • adresser
  • datum för underskrift

Är inte ovanstående krav uppfyllda ska namnlistan avvisas och folkomröstningensinitiativet kan då inte tas upp för beslut.

I namninsamlingen räknas bara de namn som samlats in under den sexmånadersperiod som föregick inlämnandet (kommunallagen 5 kap 23 §).

Om folkinitiativet stöds av tillräckligt många måste fullmäktige besluta att en folkomröstning ska hållas, under förutsättningen att frågan som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. (kommunallagen 5 kap 34 a §).

En folkomröstning har enbart en rådgivande funktion. Fullmäktige är inte bunden att besluta enligt resultatet av folkomröstningen.
 
Regler om förfarandet vid kommunala folkomröstningar återfinns i Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2016-09-12

Kontakt

För mer information:

Jonas Fredriksson
Kanslichef
0120-83121
jonas.fredriksson@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se