Översiktsplan

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Åtvidabergs kommun. Planen tar sikte på hur kommunen ska se ut de kommande decennierna och här på hemsidan kan du följa arbetet och ta del av vad som händer.


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan (ÖP) är ett dokument som visar på kommunens framtida utveckling med särskilt fokus på användning av mark och vatten. Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som ligger till grund för detaljplanering och bygglov. Exempel på frågor som behandlas är bebyggelse av nya bostäder, kommunikationer och naturområden.

Varför just nu?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan och den ska ses över minst en gång per mandatperiod. Med jämna mellanrum tas också en helt ny översiktsplan fram, när förutsättningarna ändrats så pass mycket att det behövs ett helt nytt dokument. Det är det arbetet som pågår just nu i Åtvidabergs kommun.

Möjlighet till påverkan

Planförslaget var ute på utställning hösten 2017. Under utställningen hade alla kommuninvånare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Utställningen avlsutades den 20 november 2017 och nästa skede, antagande förbereds. Handlingarna från utställningen finns under rubriken Utställning ÖP- 2017 till höger.

Översiktsplanen beräknas antas i kommunfullmäktige våren 2018.

Publicerad av: Martin Trpkovski   
Senast ändrad: 2018-01-19

Kontakt

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Utställning ÖP- 2017

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se