Översiktsplan 2018

En ny översiktsplan för Åtvidabergs kommun har tagits fram!

Översiktsplanen är en långsiktig, vägledande plan som behandlar hur den fysiska strukturen, natur och kultur, bostäder, verksamheter, service, kommunikationer, vattenområden mm planeras för framtiden.

Till höger kan du läsa antagandehandlingarna del 1- 6.


 

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan (ÖP) är ett dokument som visar på kommunens framtida utveckling med särskilt fokus på användning av mark och vatten. Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som ligger till grund för detaljplanering och bygglov. Exempel på frågor som behandlas är bebyggelse av nya bostäder, kommunikationer och naturområden.

Varför just nu?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan och den ska ses över minst en gång per mandatperiod. Med jämna mellanrum tas också en helt ny översiktsplan fram, när förutsättningarna ändrats så pass mycket att det behövs ett helt nytt dokument. Det är det arbetet som nu har gjorts i Åtvidabergs kommun.

Process

Planförslaget var ute samråd hösten 2016 och på utställning hösten 2017. Då hade alla kommuninvånare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen antogs i Kommunfullmäktige § 24, 2018-03-28.
Justerat protokoll har tilkännagivits på anslagstavlan 11 april 2018. Läs beslutet härPDF.

Själva innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande. Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet om antagande överklagas om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Detta görs skriftlig till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt kap 13 i kommunallagen, inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Läs mer här.

 

Publicerad av: Mari Solbrekken   
Senast ändrad: 2018-04-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se