Åtvidabergs kommun

VA-sanering i Västgårdsvägen - Mellangårdsvägen

Åtvidabergs Vatten AB kommer under perioden v. 41- 46, 2016 utföra VA-sanering (utbyte av VA-ledningar) i Västgårdsvägen - Mellangårdsvägen. Under tidsperioden kommer begränsad framkomlighet råda i området och trafiken kommer delvis att ledas om. 

Arbetet utförs på grund av avsaknad av dagvattenledningar. Det innebär att det finns ytor med regnvatten som är kopplade på spillvattenledningsnätet vilket belastar avloppsreningsverket. Hög ålder och återkommande driftproblem på befintliga VA-ledningar motiverar också utbytet.

Beställare är Åtvidabergs Vatten AB (ÅVAB),
kontaktpersoner:
Anders Nordlund, tfn (0120) 83175 alt. Thomas Blückert, tfn 070-389 88 55

Entreprenör är Åtvidabergs Gräv & Schakt AB,
kontaktperson:
Jonny Träff, tfn 070-930 06 71

Trafik-/gatufrågor - Åtvidabergs kommun,
kontaktperson:
Pär Johansson, tfn 070- 248 64 47 

Vi hoppas att det finns förståelse för arbetet!

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2016-10-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se