Åtvidabergs kommun

Utredningar under våren 2016

Planerings- och ekonomiutskottet kommer föreslå kommunstyrelsen vid kommande möte den 6 november att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasieskolans organisation och programutbud, samarbetsavtalet mellan Åtvidabergs kommun och Näringslivscentrum, kommunens ekonomiska läge och påverkansmöjlighet som delägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB samt omarbeta kommunens miljöprogram.

Andelen elever från kommunen som väljer att gå på gymnasiet i Åtvidaberg har minskat under de senaste tio åren. I stället har fler valt att gå på andra gymnasieskolor, till exempel i Linköping. Med färre elever och samma organisation så har kostnaderna för gymnasieskolan i Åtvidaberg blivit dyrare.

-Vi måste se var vi kan effektivisera, säger kommunchef Robert Bredberg. Vi har bra sök utifrån till våra profilprogram, men har minskat antal elever till övriga program trots att skolan är framgångsrik när det gäller måluppfyllnad. Vi behöver bland annat ta reda på varför inte fler väljer att gå gymnasiet på hemorten och se över de olika programmen, det gäller även svenska för invandrare, SFI, vuxenutbildning och introduktionsprogrammet. Vi kommer också att titta på om vi behöver förändra organisationen i förhållande till antalet elever.

I uppdraget ligger att utreda gymnasieskolans organisation och programutbud samt ansvarsfördelningen mellan huvudman och rektor, för att möta framtidens utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt.

Näringslivsutveckling

När det gäller samarbetsavtalet mellan kommunen och Näringslivscentrum i Åtvidaberg så går gällande avtal ut 2016. Här behöver en utredning göras för att se över formerna för hur kommunen ska jobba med näringslivsutveckling i framtiden. Det nuvarande avtalet som går ut 2016 är inte förenligt med Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Möjlighet till påverkan i Kopparvallen i Åtvidaberg AB

Kommunen äger 45 procent av aktierna i Kopparvallen i Åtvidaberg AB, och har inte majoritet i styrelsen men har hela risken i form av borgensåtagande. Bolaget står inom kort inför en större investering då nytt konstgräs behöver läggas på arenan.

- Som delägare behöver vi göra en ekonomisk analys av läget och en ekonomisk bedömning i förhållande till kommunens påverkan, förklarar Robert Bredberg. Det finns behov av att utreda förutsättningarna för kommunens ekonomiska risk och påverkansmöjlighet.

Omarbetning av kommunens miljöprogram

En utvärdering har gjorts av kommunens nuvarande miljöprogram som visar att miljöfrågorna inte är kopplade till kommunens vision och är svåra att följa upp. Därför föreslås att miljöprogrammet ska arbetas om under våren 2016.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-10-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se