Åtvidabergs kommun

Utbildningsdag om hållbarhet för kommunstyrelsens politiker

Ett par gånger per år har kommunstyrelsen bestämt att ha utbildningsdagar med syfte att få inblick och ökad kunskap om olika områden. Idag samlades politikerna för att lära sig mer om begreppet hållbarhet då beslut ska tas under hösten gällande ett hållbarhetsprogram för kommunen.

Under hösten kommer kommunfullmäktige att ta beslut om ett
hållbarhetsprogram för kommunen som ska gälla under åren 2017-2020. För att skaffa sig mer kunskap kring begreppet hållbarhet så har kommunstyrelsens politiker idag fått information från kommunens miljöstrateger om bakgrund, struktur och innehåll i det förslag till program som arbetats fram samt lyssnat till föreläsning av Brita Hermelin som är professor på CKS, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet, som berättade om begreppet hållbarhet i ett större sammanhang.

Ett hållbarhetsprogram för Åtvidabergs kommun är ett steg på
vägen till att ta ansvar för kommande generationer så att våra barn och deras
barnbarn har ett samhälle som är lika bra eller bättre än det vi lever och
verkar i idag. Hållbarhetsprogrammet är en samling av olika dokument, policys och planer som utgår från tre perspektiv; ekonomisk, social och ekologisk, där alla tre är viktiga för att en hållbar utveckling ska kunna nås. Målen är tydliga och berör flera olika områden. De lokala målen strävar mot de mål som finns nationellt och globalt. Tanken är att hållbarhetsprogrammet ska vara en del av helheten, där många dokument bidrar till att uppfylla målen och sträva mot hållbarhetsfaktorerna. En hållbarhetsfaktor kan t ex vara ”En hållbar konsumtion och resursanvändning."

Brita Hermelin, CKS, om hållbarhetsbegreppet

Professor Brita Hermelin talar om begreppet hållbarhet i ett större perspektiv

Hållbarhetsprogram Linnéa Salbark

Miljöchef Linnéa Salbark berättar om hållbarhetsprogrammets struktur och innehåll

Yasmine Darnelid om hållbarhetsprogrammet

Miljöstrateg Yasmine Darnelid förklarar att de lokala målen för kommunen ska stämma överens med de nationella målen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-09-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se