Åtvidabergs kommun

Ungdomar ska jobba med kommunens översiktsplan

Ett tjugotal elever vid gymnasieskolans samhällsbyggnadsprogram kommer att hjälpa till med att jobba fram innehållet i kommunens översiktsplan, en vision om hur man vill att Åtvidaberg ska se ut 2030. Syftet är att få invånare mer intresserade av att vara med och påverka sin egen framtid.   

Översiktsplan eller framtidsplan, alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Den är en vägledning för invånare, företag, politiker, tjänstemän och andra myndigheter och visar i stora drag hur mark och vatten ska användas i framtiden. Trots att den antas varje mandatperiod, kan jobbet med en översiktsplan aldrig bli färdigt därför att förutsättningarna förändras hela tiden. Men det är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som kan peka på möjligheter för förändringar i framtiden. Kommunens vision 2020, som togs fram för drygt ett år sedan, kommer att vara en röd tråd genom hela ÖP-arbetet.
 
Möjlighet till påverkan
- Eftersom det handlar om invånarnas egen framtid, inte minst ungdomarnas, så vill vi försöka öka intresset för översiktsplanen och få alla invånare mer intresserade. Sedan finns det väldigt mycket kunskap bland invånare som är viktigt att få fram. Genom att vara delaktig i processen så kan man vara med och påverka sin framtid, säger Raymond van der Heijden, kommunens stadsarkitekt och projektledare för ÖP.
 
Samarbete med gymnasieelever
Kommunens arbetsgrupp i ÖP-frågor Raymond van der Heijden, Madeleine Askelöf , Robert Jonsson och Mikael Henriksson, träffade gymnasieeleverna på samhällsbyggnadsprogrammet i början av september för att gå igenom hur man ska lägga upp arbetet med ÖP under en två års period. Tanken är att kombinera elevernas ämnen på utbildningsprogrammet med det arbete man gör i kommunen när det gäller ÖP. I elevernas uppgifter kommer det bland annat ingå att jobba fram olika framtidsbilder av Åtvidaberg år 2030 för både tätorten och övriga kommunen. Under arbetet kommer även eleverna att träffa politiker för att diskutera Åtvidabergs framtid.
 
Invånarnas tankar viktiga
Den två år långa processen är ett sätt att vara med och påverka sin egen framtid. Under hösten kommer kommunens arbetsgrupp att besöka olika orter i kommunen tillsammans med ungdomarna, för att samtala med invånare och därtill analysera varje orts specifika egenskaper, som till exempel befolknings- och infrastruktur, bebyggelse, natur och geologiska förhållanden.
- Syftet är att hitta just den platsens unika egenskaper, som vi kallar DNA-profil, och utifrån det se hur man kan utveckla respektive ort, berättar Madeleine Askelöf. Vi hoppas verkligen att få samtala med så många som möjligt och få veta hur de skulle vilja att just deras ort utvecklas i framtiden. 

På hemsidan kommer du så småningom kunna följa arbetet med översiktsplanen.
På gymnasieskolans hemsida kan du läsa mer om elevernas arbete med översikts-/framtidsplanen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-09-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se