Åtvidabergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning framtagna

För att visa hur Åtvidabergs kommun långsiktigt kommer arbeta för att dagens och framtidens invånare ska kunna bo i bra bostäder så har riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. Fem mål för bostadsförsörjning beskrivs i riktlinjerna, med strategi för hur varje mål kan nås. Kommunstyrelsen beslutade vid senaste mötet att föreslå kommunfullmäktige att vid nästa möte den 28 mars besluta om att anta riktlinjerna.

Bakgrunden är bland annat lagkrav som säger att kommuner ska planera för bostadsförsörjning med riktlinjer, men även att byggföretag och andra intressenter ska veta vilken riktning och vilka mål Åtvidabergs kommun har när det gäller utveckling och bostadsbyggande. Tillgången till bostäder är en viktig fråga både för enskilda invånare och för hela samhällets utveckling.

De fem målen för kommunens bostadsförsörjning är:

  • Befolkningstillväxt, där vi år 2030 är 13 000 invånare i Åtvidabergs kommun. Befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av bostadsförsörjning. Olika åldrar har olika behov av bostad.
  • Fler bostäder per år, där kommunen ska möjliggöra för 30-50 stycken nya permanenta bostäder varje år.
  • Stimulera till ökad rörlighet på bostadsmarknaden för att bostadsbeståndet ska användas på ett sätt som motsvarar det aktuella behovet och efterfrågan. Både villor, bostadsrätter och hyresrätter behövs för att öka omsättningen på boenden, där ålder eller situationer i livet gör att det finns behov av olika typer av boende.
  • Bostäder med god fysisk tillgänglighet, där kommunen ska verka för att öka andelen bostäder med god tillgänglighetsnivå.
  • Bostäder till alla, där kommunen ska planera och verka för att alla grupper ska ha möjlighet att bo i bra bostäder.

Efterfrågan på bostäder råder i många delar av kommunen, framför allt i de större orterna men även på landsbygden. Flera olika faktorer påverkar behovet av bostäder, till exempel inflyttning, familjebildning, invandring, befolkningens åldersstruktur och hushåll som splittras exempelvis vid separationer eller då unga flyttar hemifrån.

Kommunen arbetar på olika sätt för att skapa möjlighet för fler bostäder, bland annat pågår arbete för att få igång nybyggnation av flerbostadshus.

Kommunen arbetar också med försäljning av kommunägda fastigheter för ombyggnad till bostäder. Fastigheten Kvarnen, centralt i Åtvidabergs tätort, har sålts till ett företag som håller på att bygga om fastigheten till ett flerbostadshus med lägenheter.

De senaste åren har kommunen också börjat arbeta mer strategiskt med att förvärva mark. Till exempel köptes det stora markområdet Norrby utmed sjön Ärlången i Grebo, med avsikt att möjliggöra för kommande bostadsbebyggelse. Planläggning av markanvändning för bostadsändamål är ett verktyg som kommunen arbetar med för att långsiktigt tillgodose behovet av bostäder.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-03-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se