Åtvidabergs kommun

Resultat av medborgarundersökningen

I höstas genomförde Statistiska Centralbyrån, SCB, en medborgarundersökning i Åtvidabergs kommun. Knappt hälften av de tillfrågade besvarade enkäten. Högst betyg i frågeområdenas betygsindex får trygghet i samhället och utbildningsmöjligheter i kommunen.

Det var åttonde gången som Åtvidabergs kommun deltog i undersökningen. Sammanlagt deltog 131 kommuner i undersökningen 2017. I Åtvidaberg genomfördes undersökningen mellan den 16 augusti och 27 oktober. Ett urval på 800 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 47 procent enkäten.

Undersökningen består av tre delar med frågor; om kommunen som en plats att bo och leva på, om kommunens olika verksamheter och om medborgarnas inflytande i kommunen. Under de tre delarna har medborgarna fått svara på en rad olika detaljerade frågor. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett kommunen. Betygsindex för nöjd går vid 55.

Resultat

Resultat i den första delen, där invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på, ger helhetsbedömningen av alla faktorer betyget 58 (betyg 55 år 2016). Här är invånarna mest nöjda med utbildningsmöjligheter och tryggheten i samhället. Det är också många som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Däremot är man inte nöjd med utbudet av bostäder.

I den andra delen, som rör frågor om kommunens olika verksamheter, ger helhetsbedömningen betyg 49 (betyg 48 år 2016). Här är invånarna mest nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänst samt renhållning och sophämtning, medan kultur och stöd för utsatta personer har lägre betygsindex.

Jämfört med andra jämstora kommuner i landet så ligger Åtvidabergs kommun högre i betyg, nöjd-index, när det gäller trygghet i samhället och utbildningsmöjligheter.

I den tredje delen, där medborgarna har fått svara på vad man tycker om inflytandet i kommunen, ger helhetsbedömningen betyg 34 (betyg 29 år 2016). Här är betygsindex 40 för samtliga 131 kommuner som deltagit i undersökningen 2017.

Attitydundersökning ingen brukarundersökning

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s undersökning är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Det innebär att svaren till stor del bygger på känslan och uppfattningen hos den som svarat. Man behöver t ex inte ha varit i kontakt med respektive verksamhetsområde. Tanken är att undersökningen ska vara en hjälp för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Därför är det viktigt att även hämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.

Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om medborgarundersökningen och resultatet av frågorna.

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun – rapportPDF

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun – rapportbilagaPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-01-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se