Åtvidabergs kommun

Resultat av markundersökningar klara

I samband med detaljplanearbetet för Åssa- och B-fabriksområdet samt området inom Kvarnen genomfördes markundersökningar i juni månad. Rapporter med resultat har nu kommit från den konsultfirma, Hifab AB, som anlitades för provtagningarna i marken.

Det centrala industriområdet har en lång historia av blandad industriell verksamhet och det finns kända föroreningar inom planområdet. Kommunens uppgift är att säkerställa att marken inte utgör någon fara eller hinder för att användas till det som detaljplanen anger.

I detta område kommer bland annat det nya biblioteket att ligga och det finns även intresse av att göra om t ex Kvarnen (Kopparverket 2 och 5) till bostäder. Den tidigare miljöutredningen som kommunen beställde i våras gällande lokalerna i industrifastigheten som ska inrymma det nya biblioteket visade på en rad olika ämnen som normalt finns i många industrilokaler och som går att åtgärda. Det går alltså att bedriva verksamhet i de nya bibliotekslokalerna om golv och väggar åtgärdas tillsammans med rätt ventilationsteknik.

I juni togs även prover från jord/markmaterial, grundvatten och porluft i mark i området inom Kvarnen samt Åssa- och B-fabriksområdet. Analyser av dessa har gjorts och resultaten är nu klara.

Analysresultaten i rapporten är ställda mot Naturvårdsverkets generella riktvärden. De här planområdena skiljer sig väsentligt från Naturvårdsverket generella riktlinjer för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Därför har platsspecifika riktvärden tagits fram som ser till de exponerings- och spridningsvägar som är aktuella för det här området. (Dessa finns redovisade i rapporten).

B-fabriken
Inom B-fabriksområdet har föroreningar som överstiger platsspecifika riktvärden i jord påträffats för koppar, bly, aromater och trikloreten. Där ämnena ligger idag har de, med nuvarande kunskapsläge, ingen direkt påverkan på människor, men kan ge en negativ påverkan på grund- och ytvatten. Eftersom det varit industriverksamhet i området under lång tid så är skyddet av markmiljön lågt prioriterad. För kommande biblioteksverksamhet som kommer vara en del i B-fabriken förändrar det, med nuvarande kunskap, ingenting utan det ska räcka med tidigare föreslagna åtgärder. 

Åssa
Av påträffade föroreningar inom Åssa-gården är det endast arsenik som överskrider de platsspecifika riktvärdena och som kan utgöra en risk för människors hälsa. Det beror på att en tredjedel av Åssa-gården består av grus/gräs och att det då finns en risk för inandning av damm eller om någon skulle få jord/gräs i munnen och svälja detta. För att förhindra det så bör hela innergården till exempel asfalteras. De uppmätta halterna av koppar och zink utgör, med dagens kunskapsläge, ingen hälsorisk för människor men kan påverka markmiljö och grundvatten. I inomhusmiljön finns en osäkerhet gällande inandning av flyktiga ämnen. Kompletterande inomhusmätningar kommer att göras.

Kvarnen
I området inom Kvarnen (Kopparverket) togs prover från en gammal avloppskulvert samt ytligt liggande fyllningsjord under byggnaden. Porluftsprover togs också under bottenplattan. I proverna påvisas halter av barium, koppar, zink, trikloreten, PAH och fenoler som överskrider de platsspecifika riktvärdena. Med rekommenderade åtgärder och renovering så ser det för närvarande ut som Kvarnen kan säkerställas för bostäder.

Vad händer nu?
Rapporterna är färska och kommunens tjänstemän och politiker behöver sätta sig in i dem mer i detalj. I lokaler där det finns verksamhet, i B-fabriken, Åssa-området och Kvarnen kommer mätningar av inomhusluften att göras.

Om eventuella åtgärder och ytterligare undersökningar behöver ske i områden och lokaler där det inte pågår verksamhet idag, så kommer de att göras när man vet om området ska tas i bruk och vad det eventuellt ska användas till.

Vilka åtgärder som behöver göras i nya bibliotekslokalen är klara, men eftersom det i dagsläget råder en viss osäkerhet i omfattningen av åtgärder som behöver göras inom övriga delar i planområdet, så kan det få till följd att flytten av biblioteket senareläggs. 

Det som pågår nu är en uppgradering av vissa delar av fastigheten där nya biblioteket kommer att ligga. Renovering av fönster pågår, likaså tilläggsisolering av tak och ombyggnad av huvudledningar i värmesystemet.

Rapporterna är offentliga och går att hämta ut i kommunhuset vid intresse.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-08-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se