Åtvidabergs kommun

Resultat av höstens medborgarundersökning

Under hösten genomförde Statistiska Centralbyrån, SCB, en medborgarundersökning i Åtvidabergs kommun. Knappt hälften av de tillfrågade svarade på enkäten. Högst betyg får kommunen som en plats att bo och leva på där utbildningsmöjligheter får allra högst betyg.

Det var sjunde gången som Åtvidabergs kommun deltog i undersökningen. Sammanlagt deltog 81 kommuner i höstens undersökning. I Åtvidaberg genomfördes undersökningen mellan september och november månad. Ett urval på 600 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten.

Undersökningen består av tre delar med frågor; om kommunen som en plats att bo och leva på, om kommunens olika verksamheter och om medborgarnas inflytande i kommunen. Under de tre delarna har medborgarna fått svara på en rad olika detaljerade frågor. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett kommunen. Betygsindex för nöjd går vid 55.

Resultat
Resultatet i den första delen, där invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på, ger helhetsbedömningen av alla faktorer betyget 55 (betyg 55 år 2015). Här är invånarna mest nöjda med utbildningsmöjligheter, trygghet i samhället samt kommunikationer när det gäller tillgång till gång- och cykelvägar och att enkelt kunna transportera sig med bil. Det är många som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Däremot är man inte nöjd med utbudet av bostäder.

I den andra delen, med frågor om kommunens olika verksamheter, ger helhetsbedömningen betyg 48 (betyg 44 år 2015). Här är man mest nöjd med förskolan, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp samt idrotts- och motionsanläggningarnas öppettider, belysning, utrustning och skötsel. Medborgarna är inte lika nöjda med äldreomsorgen och stöd och hjälp för utsatta personer.

Jämfört med andra jämstora kommuner i landet så ligger Åtvidabergs kommun högre i betyg (nöjd-index) när det gäller trygghet i samhället, gång- och cykelvägar samt renhållning och sophämtning.

I den tredje delen, där medborgarna har fått svara på vad man tycker om inflytandet i kommunen, ger helhetsbedömningen betyg 29 (betyg 27 år 2015). Här är man mest nöjd med tillgång till information om kommunens verksamheter och tydligheten i informationen, medan siffrorna visar att man inte är nöjd med möjligheten att kunna påverka politiska beslut och att kunna påverka inom de kommunala verksamheterna.

Attitydundersökning ingen brukarundersökning
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s undersökning är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Det innebär att svaren till stor del bygger på känslan och uppfattningen hos den som svarat. Man behöver t ex inte ha varit i kontakt med respektive verksamhetsområde. Tanken är att undersökningen ska vara en hjälp för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Därför är det viktigt att även hämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.

Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om medborgarundersökningen och resultatet av frågorna.

 

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun – rapportPDF

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun - rapportbilagaPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se