Åtvidabergs kommun

Politikerna klara över viljeriktningen för kulturskolans framtid

Viljeriktningen ger tydlighet åt den fortsatta processen hur barn och ungas kulturaktiviteter och Åtvidabergs framtida kulturskola, inklusive musik- och sångundervisning ska organiseras i framtiden. Viljeriktningen grundar sig på den inriktning som styrande politiker har formulerat. De viktigaste utgångpunkterna är mer bredd, mer tillgänglighet, mer samverkan och mer hänsyn till barn och ungas önskemål.

Främsta skälet till att kommunens tjänstemän fick i uppdrag att göra en utredning om hur en framtida kulturskola skulle se ut är frågan om upphandling, att kommunen inte kan fortsätta ge ekonomiskt stöd till kulturskolans verksamhet utan att göra en upphandling av tjänsterna.

Sedan utredningen påbörjades förra året så har utredningsgruppen jobbat fram material som har presenterats för kultur-, turism, fastighets- och samhällsbyggnadsutskottet.

-Vi har nu haft en jättebra dialog med kulturskolans styrelse och det är viktigt att skapa en gemensam målbild av den fortsatta processen. Den processen kommer besvara vad-frågorna som politiken har definierat i viljeriktningen. Det innebär att vi nu ska jobba med hur-frågorna tillsammans med bland annat skolan, kulturskolan, andra föreningar och studieförbund. Och när vi jobbar med hur-frågan är det viktigt att ta med pedagogerna inom skolan och kulturskolan och ta vara på deras erfarenhet för att det ska bli så bra som möjligt. Vi ser fram emot den kreativa processen som vi nu går in i och att tänka nytt inför framtiden, säger kommunens stads- och utvecklingschef Raymond van der Heijden.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2015 ska ett förslag till beslut läggas fram som visar hur den framtida kulturskolan ska bedrivas. Under hösten sker en samordning och organisering av den valda driftsformen och framtidens kulturskola beräknas vara i gång från och med januari 2016.

Viljeriktningen
På en övergripande nivå beskriver viljeriktningen vad kommunens ambition är när det gäller organisering och samordning av alla fritids‐ och kulturaktiviteter för barn och unga. Det är viktigt att se helheten för att skapa en långsiktig struktur när det gäller barn och ungas fritids‐ och kulturaktiviteter. Utöver detta beskriver viljeriktningen vad kommunens ambition är för framtidens kulturaktiviteter och kulturskolan, samt den fortsatta processen.

Barn och ungas fritids‐ och kulturaktiviteter:

 • Kommunens Kultur‐ och Fritidsenhet ansvarar för utveckling och samordning av fritids‐ och kulturaktiviteter som utförs av olika aktörer i hela kommunen,  i samverkan och i dialog med olika aktörer.

 • Kommunens Kultur‐ och Fritidsenhet ansvarar för samordning av kulturutbudet på fritid och på skoltid så att ett brett samarbete mellan olika kulturaktörer uppnås. Enheten ska jobba aktivt med att utveckla kulturutbudet inom för‐, sär‐, grund‐ och gymnasieskolan, t ex genom kulturprojekt, skapande skola projekt och elevernas val.

 • Kulturutbudet och kulturaktiviteter ska vara frivilliga på fritiden och obligatoriska på skoltiden.

 • Det ska finnas tillgång till kulturaktiviteter för alla barn och ungdomar i helakommunen som geografisk område, främst genom samverkan mellan olika kulturaktörer och skolan.

Barn och ungas framtida kulturskola:

 • Framtidens kulturskola med sin personella kompetens erbjuder och samordnar kulturaktiviteter, sång‐ och instrumentell undervisning på fritiden i samverkan med andra aktörer i samhället. Tänkbara aktörer är professionella och ideella kulturutövare, kyrkorna, studieförbund, föreningar som erbjuder dans,teaterföreningar med flera.

 • Framtidens kulturskoleelever ska ges möjlighet till både enskild och gruppundervisning. Kommunens ekonomiska verksamhetsstöd ska först och främst vara inriktat mot gruppundervisning.

 • Framtidens kulturskoleelever ska ges möjlighet att utveckla sig i sitt konstutövande genom olika former av undervisning och aktiviteter. Kommunens ekonomiska verksamhetsstöd ska vara inriktat på att så många barn som möjligt får möjlighet att utveckla sitt konstutövande utifrån sina egna förutsättningar.

 • Framtidens kulturskoleutbud ska vara brett, dvs flera konstutövningsformer ska utvecklas.

 • Kulturutbudet i framtidens kulturskola utvecklas efter barn och ungas intressen och vilja, dvs utbudet ska följa barn och ungdomars önskemål.

 • Framtidens kulturskola och övriga kulturaktörer ska jobba nytänkande för nya pedagogiska grepp.

 • Skolorna och Kulturcentrum ska utgöra platsen för kulturaktiviteter och sång och instrumentell undervisning, både som arena och fysisk plats.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-02-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se