Åtvidabergs kommun

Överförmyndarverksamheten får ny organisation

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av överförmyndarorganisationen. Ett kansli för dessa frågor saknas idag. Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober att inrätta en överförmyndarnämnd samt kommunala tjänsteman för handläggning av ärenden.

Nämnden får tre ordinarie ledamöter: Lennart Haraldsson, Sverre Moum och Sören Söderström. Peder Griph och Tommy Risarp utses som ersättare. Ansvarig tjänsteman blir kanslichef Jan-Erik Nilsson.

Nuvarande överförmyndare och dennes ersättare entledigas från sina respektive uppdrag den 31 december 2008.
 
En överförmyndarexpedition kommer att inrättas i kommunhuset med fasta expeditionstider. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet 2008/2009.
 
Överförmyndare/god man
En överförmyndarnämnd har som uppgift att utöva tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap. De ställföreträdarskap som står under nämndens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Tillsynen syftar till en kontroll av att den enskilde personen, huvudmannen, inte drabbas av rättsförlust och får den vård och omsorg som han eller hon har rätt till. 

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-11-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se