Åtvidabergs kommun

Östgötska ungdomars hälsa i fokus i ny enkät

De flesta mår bra, har goda vänner och trivs med livet. Men på gymnasiet får allt fler stressrelaterade besvär såsom värk, oro och sömnproblem. Det visar en enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomförts i länets skolor. Ungdomar har själva varit med och valt frågeområden.

Hur ser ungdomar på sin hälsa och livsstil? För att ta reda på det genomförde Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner i höstas en webbenkät bland elever i grundskolans år 8 och gymnasieskolans årskurs 2. Enkäten ”Om mig” baseras på fokusgruppsintervjuer med ungdomar och undersökningen är tänkt att genomföras tre år i rad för att därefter utvärderas.

– Syftet är att göra ungdomar delaktiga i frågor som rör dem själva och ge en verklighetsnära bild av deras hälsa och livsstil. Ungdomarna uttrycker själva att enkäter kan vara ett bra redskap för att undersöka hur de mår, förutsatt att frågorna ställs på rätt sätt och fokuserar på rätt saker. De vill ta del av resultaten och är angelägna om att de kommer till användning och gör skillnad, säger Emma Hjälte, som är Region Östergötlands samordnare för ”Om mig”.

Många svarade
Enkäten består av ett 50-tal huvudfrågor inom områdena: Vänner och familj, Hälsa och livsstil, Alkohol och tobak, Skola och fritid och Livet och framtiden. Svarfrekvensen var hög, närmare 6 400 ungdomar, eller 73 procent av de tillfrågade, har svarat. Flest svarade i grundskolan, 85 procent.

Resultat
De allra flesta ungdomar uppger att de mår bra, har vänner och fungerande relationer. 86 procent av dem i grundskolan och 79 procent i gymnasieskolan upplever att de har stöd från sina föräldrar. Generellt uppger killar att de mår bättre än tjejer i både grund- och gymnasieskolan, men båda upplever en försämrad hälsa i gymnasiet. Mellan 13 och 19 procent av tjejerna har dagligen ont i huvud, nacke och axlar och nästan en fjärdedel upplever dagligen oro eller ångest. Tjejer uppger oftare negativa känslor som stress, oro och ledsamhet och har sämre självförtroende än killar. De ungdomar som har fått tolka resultaten förklarar könsskillnaderna med att tjejer oftare känner att de inte duger och har högre krav på sig själva. De trodde också att tjejer har lättare att dela med sig av hur man mår medan killar inte vill visa sig svaga.

– Undersökningens resultat visar att vi har mycket kvar att göra när det gäller unga kvinnors psykiska hälsa. Att så många unga tjejer lider av oro, stress och ångest måste mötas med aktiva åtgärder. Enkätens resultat kommer att leda till en fortsatt dialog och förbättringsarbete i samarbete med länets kommuner, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S).

Strävan är att göra enkäten så användbar som möjligt och i höstas hölls skolseminarier med fokus på hur resultaten kan omsättas i handling.  Enkäten ska kontinuerligt utvecklas tillsammans med länets kommuner och ungdomar. Under sommaren kommer exempelvis några ungdomar att arbeta vidare med resultaten.

– Enkäten är frukten av ett betydelsefullt samarbete och ger viktiga underlag för det fortsatta arbetet med ungdomars hälsa i regionen, länets kommuner och skolor. Resultaten är också en bra grund för det gemensamma arbetet med alkohol- narkotika-, dopning- och tobaksprevention som länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag inom, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

Läs mer om enkäten här: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Enheten-for-halsoanalys/Ungdomsenkat---Om-mig/

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-03-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se