Åtvidabergs kommun

Ny vändning i utredningen av Långbrottsområdet

Under utredningen och evakueringsplanerna av Långbrottsskolan till Facetten under totalrenoveringen, visar det sig att det kan finnas många fördelar med en permanent flytt av grundskolans verksamhet till Facetten. Ett inriktningsbeslut har därför tagits som innebär att utredningen nu i stället går vidare mot att titta på Facettenområdets utveckling men med fortsatt satsning på ny förskola i Långbrottsområdet.

Långbrottsskolan har stora renoveringsbehov när det gäller brandskydd, tillgänglighet och bra pedagogiska lokaler. Dessutom har skolan i övrigt ett allmänt eftersatt underhåll. En totalrenovering av skolan kommer vara mycket kostsam.
Vid planeringen inför en evakuering av skolan har huvudspåret varit att flytta skolans verksamhet till gymnasieskolans lokaler på Facettenområdet under en totalrenovering. Gymnasieskolan har på grund av minskade elevkullar tomma utbildningslokaler som till en ganska låg kostnad kan ställa om till grundskoleverksamhet. På så vis har tankar väckts på att utreda om förutsättningar finns för att flytta Långbrottsskolans grundskoleverksamhet permanent till Facettenområdet.
 
Samverkan för positiv utveckling av samhället
En permanent flytt av skolan till Facetten innebär en betydligt lägre investeringskostnad än en totalrenovering av Långbrottsskolan. En ny grundskola i anslutning till Bildningscentrum Facetten skulle ge utrymme för andra investeringar som blir till fördel för kommunens invånare. Kommunens vision syftar till att Åtvidaberg ska vara en kommun där invånarna upplever ett intressant och bra vardagsliv, med medborgarnas behov i fokus. Facettenområdet har med sin centrala plats och unika miljö en stor utvecklingspotential. Kultur, utbildning och företagsamhet är samlade inom ett och samma område och bildar en intressant plattform för en vidareutveckling av området. Genom att titta på helheten skapas möjligheter för en bättre skolverksamhet, ett bättre kulturliv och bättre företagsuthyrning.
 
Långbrottsområdets utveckling
Vid en eventuell permanent flytt av Långbrottsskolans verksamheter till Facettenområdet så skapas stora möjligheter till att utveckla området till en god utemiljö för invånarna i området. Ett uteaktivitetscenter med fotbollsplaner med mera är till exempel en idé som har lyfts fram.
 
Fortsatt arbete
Det fortsatta arbetet inriktas nu på utredningen av Facettenområdet samt hur Långbrottsområdet kan utvecklas och förnyas vid en flytt av grundskoleverksamheten med en samtidig satsning på ny förskola i Långbrottsområdet.
Grundtankarna i utvecklingsarbetet är att hitta långsiktiga lösningar som även medger framtida satsningar, samverkan och en bra fungerande skolverksamhet.
 
Frågor som måste besvaras innan beslut
En hel del frågor måste utredas innan ärendet om en permanent flytt avgörs slutgiltigt. Bland annat måste en säker väg för eleverna till och från skolan säkerställas, var idrottsundervisningen ska hållas, hur skolskjutsar och biltrafiken i området ska planeras, hur en attraktiv utemiljö under både dag- och nattid skapas och vad som ska hända med Långbrottsskolans byggnad.. Dessutom måste inomhusytan ses över ur ett pedagogiskt perspektiv. Ett antal arbetsgrupper har därför satts samman som ska titta på olika lösningar.

En första avrapportering ska läggas fram för kommunens planerings- och ekonomiutskott senast den 24 januari 2012.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-11-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se