Åtvidabergs kommun

Ny plan- och bygglag den 2 juli

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen om startbesked innan byggstart.

Den nya lagen innebär bland annat:

 • Anmälan till kommunen och beslut om startbesked krävs för komplementbyggnad på 25 kvadratmeter, det så kallade Attefallshuset, tillbyggnad på befintligt hus med 15 kvadratmeter samt att inreda ytterligare en bostad.
 • Enligt den nya lagen får du bygga två takkupor på ditt enbostadshus utan bygglov eller anmälan.
 • Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter - Attefallshuset
Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad). Tänk på att:

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
 • Byggnaden får vara maximalt 4 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Högst två takkupor
Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs inte för bygglovbefriade takkupor.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse
Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov för fastigheten:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter
Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov. Tänk på att:

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus) utan bygglov. Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

4,5 meter från tomtgräns
Komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata, väg, park eller allmän plats. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen mot en granne om den grannen godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från granne när du gör din anmälan. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet måste alla ägarna skriva på.


Mer information

Mer information om nya plan- och bygglagen hittar du på mittbygge.se  samt på regeringskansliets hemsida


Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-06-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se