Åtvidabergs kommun

Nomineringarna till årets Åtvidabergspedagog klara

Varje år utser barn- och utbildningsutskottet i Åtvidabergs kommun årets pedagog inom barn och utbildning. Nomineringarna är klara och i december månad kommer vinnaren att utses. Nytt för i år är också att utskottet även delar ut pris till en lokal företagare som särskilt bidragit till att främja kontakterna mellan skola och näringsliv.

Kriterierna för att kunna bli nominerad till årets Åtvidabergspedagog är att läraren arbetar entreprenöriellt i sitt arbete.

Vinnarna av årets Åtvidabergspedagog och årets entreprenöriella samarbetsföretag offentliggörs i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december.


Nomineringar till Åtvidabergspedagogen 2012

Anna Jangbrand, lågstadielärare, Björsäters skola
Anna har en fantastisk förmåga att skapa djupa förtroenden, såväl i mötet med den enskilda eleven som till en hel klass, detta både utifrån ett kunskapsmässigt som socialt perspektiv. Hon kan trollbinda elevernas nyfikenhet genom hennes förmåga att se till varje elevs behov av utmaning och stöd. Anna har även under året uppvisat ett stort engagemang i de kommunövergripande implementeringsarbeten som den nya läroplanen Lgr 11 medfört.Anna har i och med sin förmåga att vara en närvarande lärare, stöttande kollega och en driven företrädare för Åtvidabergs kommuns lärare i allra högst grad kvalificerat sig som årets Åtvidabergspedagog.
Nominerad av Jens Rosenqvist.

Margaretha Åhlin, förskollärare, Grebo förskola
Margaretha Åhlin har utbildat sig och blev klar förskollärare för 2 år sedan. Hon drivs i sitt arbete av barnens rätt att ha bästa möjliga utvecklingsmiljö både fysiskt och psykiskt. Hon har varit en mycket drivande kraft i KUGG arbetet och har förmåga att tänka helhet samtidigt som hon möter varje enskilt barn. En bra bild av detta är en förälder som säger om verksamheten på "Maggans" avdelning " Det är fantastiskt, här märks det att pedagogerna på den här förskolan är till för barnen inte tvärtom som det var på den tidigare förskolan. ( i en annan kommun.) Maggan driver det viktiga arbetet om att medvetandegöra sitt förhållningssätt i uppdraget samtidigt som hon arbetar medvetet med NTA, drama och utepedagogik!
Nominerad av Ulla Sundén.

Hillevi Säberg, förskollärare, Sandtagets förskola
Hillevi är en pedagog som brinner för förskolepedagogiken, trycker på vikten av att förskolan skall vara rolig och lärorik. När hon startade tema arbete ” I sagans värld” visar hon vad entreprenörskap i förskolan innebär. Genom entusiasm involverade hon sitt arbetslag.Arbetssättet innebär ett forskande arbetsätt där hela läroplanen finns med, barnen har inflytande i sitt eget lärande och kan synliggöra det. Året innebar att Hasta Kvasta kom besök, drakbyggen skedde, sopsortering och mycket mer. Det är barnens intresse och nyfikenhet som styr verksamheten, i år fortsätter sagotemat. I kommunens förskolegrupp som arbetar med kvalitetsfrågor har Hillevi aktivt deltagit i att föra arbetet framåt.
Nominerad av Lena Karlsson Bergholtz.

Beatrice Zechel, högstadielärare, Alléskolan
Beatrice visar stort intresse och engagemang i sitt arbete. Hon ser varje elev och får dem att växa. Hon tar ett stort ansvar som klassföreståndare och gör en skillnad. Beatrice är nyfiken och vågar pröva nya pedagogiska grepp och modern teknik i undervisningen med gott resultat. Beatrice arbetar entreprenöriellt i sin undervisning och deltar under hösten med sin klass i Framtidsfröns koncept Miljörally.
Nominerad av Hans Grimsell.

Ann-Christine Kolsgård, mellanstadielärare, Centralskolan
Ann-Christine Kolsgård är mellanstadieläraren som ständigt arbetar och samarbetar för att utveckla både sin egen och andra lärares undervisning, så väl pedagogiskt som metodiskt. Hon har även den goda egenskapen att alltid försöka se möjligheter framför svårigheter, vilket är en fördel när förändringens vindar blåser i skolvärlden. Detta i kombination med ett stort och varmt engagemang i sina elevers utveckling, samt i arbetslagets progression, gör att Ann-Christine år efter år når en mycket hög måluppfyllelse i sin lärargärning.
Nominerad av Magnus Wallén.

Monica Nilsson, lågstadielärare, Långbrottsskolan
Monica har varit anställd i kommunen sedan 1980. Hennes entreprenöriella förhållningssätt i lärargärningen, kännetecknas bl.a. av att hon på alla sätt uppmuntrar och stimulerar varje elev att testa egna idéer, våga ta initiativ och ansvar. Monica är en tydlig ledare, som utstrålar arbetsglädje och kreativitet i klassrummet. Hon får eleverna att känna att de lyckas, genom att uppmuntra dem så att de får mod att ta sig an nya utmaningar. Eleverna känner sig sedda, vilket bidrar till ökad självtillit, både i att arbeta självständigt och att samarbeta. Monica har en mycket god förmåga att samarbeta med elever, kolleger och föräldrar och delar gärna med sig av sina tankar och erfarenheter, som lärare.
Nominerad av Ann-Britt Eriksson.

Maja Elb, förskollärare, Eksätters förskolor
För att hon med stor yrkesskicklighet är delaktig i utvecklingsarbetet av våra förskolor. Hon har en förmåga att se det kompetenta barnet och stötta det i denna tidiga skolform. Hon ser det kreativa, företagsamma hos det lilla barnet och utgår från det i planeringen av verksamheten och miljön samt skapar utmaningar som stimulerar till lusten att lära. Hon arbetar ständigt för alla barns lika rättighet och deras möjlighet till inflytande. Jag ser att Majas arbete grundar sig på mod, helhetssyn och långsiktighet så därför skulle hon vara en god förebild för alla pedagoger i Åtvidabergs kommun.
Nominerad av Helen Vikman.

Ulf Edström, gymnasielärare, Bildningscentrum Facetten
Ulf Edström är en viktig del i framgångarna på vårt byggprogram i Åtvidaberg. Han har i sann entreprenöriell anda och i nära samarbete med den lokala byggbranschen hjälpt till att på kort tid och med små resurser skapa ett branschrekommenderat byggprogram. Uffe, tillsammans med lärare och elever, driver verkliga byggprojekt runt om i kommunen och samarbetar aktivt med många olika aktörer. Detta tillsammans med Uffes engagemang i Ung Företagsamhet leder till att byggeleverna lämnar skolan med hög anställningsbarhet och goda kunskaper inom entreprenörskap.
Nominerad av Mikael Nord.


Nominerade till årets entreprenöriella samarbetsföretag 2012

Åtvidabergs Bok & Tryck
Ett företag som med trevligt bemötande, intresse och engagemang gör det möjligt för elever och personal att känna det lokala arbetslivet. Med en verksamhet som funnit mer än 150 år på orten finns mycket erfarenhet att dela med sig av.
Samverkan mellan arbetsliv och skola inspirerar, uppmuntrar och underlättar för eleven att göra väl underbyggda val till utbildning och yrken. Åtvidaberg Bok & Tryck bidrar med kunskap och yrkesskicklighet vilket kan hjälpa eleven att ta sina första steg mot en framtid som de själva aktivt skapar.
Nominderade av Alléskolan

Åtvidabergs Sparbank
Sparbanken är ovärderlig för oss på Bildningscentrum. I UF-sammanhang bidrar banken med vinstpengar vid den lokala mässan, men ställer också upp med inspiratörer, föreläsare och jurymedlemmar. UF-företagen får ställa ut på sparbanksdagarna och banken ger dem ekonomisk rådgivning. Månadens UF-företag får äta affärslunch tillsammans med en bankchef. Initiativ till aktiviteter kommer ofta från banken, som t ex en fondplaceringstävling och de erbjuder praktikplatser åt våra elever. de har hjälpt oss att utvidga vårt nätverk när vi behövt knyta kontakter. Sammantaget visar banken ett mycket stort engagemang för våra ungdomar och för att aktivt vara en del av vår verksamhet. Det uppskattar vi!
Nominerade av Bildningscentrum Facetten


Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-11-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se