Åtvidabergs kommun

Nomineringarna är klara till årets Åtvidabergspedagog och årets entreprenöriella samarbetsföretag

Varje år utser barn- och utbildningsutskottet i Åtvidabergs kommun årets pedagog inom barn och utbildning. Nomineringarna är klara och i november  kommer vinnaren att utses. Utskottet delar även ut pris till en lokal företagare som särskilt bidragit till att främja kontakterna mellan skola och näringsliv.

Nomineringar 2015 – årets pedagog inom barn- och utbildning


Helen Älvedal, förskollärare Sandtagets förskola
Helen erbjuder barnen en verksamhet där lärandet står i centrum, hennes förhållningssätt gör att barnen blir nyfikna, känner glädje och vill veta mer. Hon är drivande och omsätter idéer till handling, har ett ständigt reflekterande förhållningssätt där hon utmanar både barn och andra pedagoger. För Helen är det viktigt att förskolans pedagogik bygger på vetenskaplig grund där språket har en betydande roll, hon har drivit språkprojekt för de yngsta barnen. Hon inser att i framtidens förskola är tekniken en självklarhet både som arbetsredskap men även i kommunikationen med föräldrar och omvärlden. Nominerad av Lena Carlsson Bergholtz

Marita Carlsson, förskollärare Grebo förskola
Marita är medveten om att hon som pedagog har ansvar för att; ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.” ( LpFö 98/10 s11) Tillsammans med kollegor, tar Marita vara på barns nyfikenhet för att undersöka och experimentera, bl.a. med hjälpa av språkmaterialet ”Babblarna”. Se 26 mars, Spindeln. greboforskola.blogspot.se. Marita utmanar och uppmuntrar, barn och kollegor, att utveckla en förskola som är rolig, trygg och lärorik vilket gör henne till en värdig Åtvidabergs pedagog. Nominerad av Ulla Sundén

Elin Alwin, lärare Alléskolan 7-9
Elin har ett stort intresse och engagemang i sitt arbete med eleverna. Hon ser varje elev och stöttar dem i deras utveckling. Hon skapar en positiv anda runt sig själv och sprider detta till andra, både till personal och elever. Hon är nyfiken, vågar se, utmana, undersöka och prova. Elin deltog aktivt i planerandet och genomförandet av skolans 50 årsjubileum. Elin arbetar också aktivt och engagerat för att hitta former för utökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Hennes engagemang och arbetssätt påverkar kollegor och arbetslag i en positiv riktning. Nominerad av Claes Jacobsson

Marie Samelius, lärare Alléskolan 4-6
Marie har tagit klivet ur sitt eget klassrum för att stötta elever med särskilda behov till att klara sina mål. Marie visar mod och vågar tänka nytt. Med stor entusiasm och ödmjukhet implementeras nya arbetsmetoder hos elever och pedagoger. Specialundervisningen drivs forskningsbaserat och eleverna får träna upp sina förmågor genom att intensivträna under kortare perioder. Detta arbetssätt gör att eleven snabbt får feedback på sitt arbete och ser sina framsteg vilket ger lust att vilja lära mer. God samverkan med föräldrar och pedagoger gör att eleven finns i centrum och utvecklas. Uppdraget känns - nytt, kul och inspirerande, helt rätt plats för Marie. Nominerad av Jenny Enerby

Ann Nielsen, lärare Bildningscentrum Facetten
Med stort engagemang och en tydlig målbild lotsar Ann sina elever genom Barn- och fritidsprogrammet och ut i arbetslivet. Hon har ett kreativt och varierat arbetssätt, varvar teori och praktik, och har lätt att få eleverna positiva till, och delaktiga i, olika projekt. Genom åren har de tillsammans genomfört åtskilliga projekt ”i verkligheten”– t ex teambuilding för yngre elever, teater för förskolan, språk- och kultursamarbeten med sfi och internationella klassen, sommarlovsläger och läxhjälp på frita. Genom att se varje elevs styrkor och förutsättningar till personlig och kunskapsmässig utveckling förbereder hon dem väl för livet efter studenten. Nominerad av Kerstin Ahlgren

Mirja Rydberg, lärare Centralskolan
Mirja är en framåttänkande pedagog som har ett stort engagemang för lärande. Hon är flexibel, nyfiken och brinner för att utveckla och vidga undervisningen. Mirja lyssnar in, analyserar och lägger därefter upp arbetet utifrån elevernas behov och den nivå där eleven befinner sig. Mirja använder sig av olika arbetssätt och pedagogiska verktyg för att få eleverna att utvecklas och nå målen. Genom sitt varierande arbetssätt får hon eleverna med sig och får dem att utvecklas. Genom ett bra klimat i klassrummet får alla elever möjlighet att lära och ta in kunskap på bästa möjliga sätt. Nominerad av Maria Gullquist

Maria Zeijlon, speciallärare Grebo skola
Maria har en alldeles speciell talang – att alltid ha elevens utveckling i fokus. Hon är en trygg och engagerad pedagog som med härlig inställning ser till elevernas och helhetens bästa. Hon delar generöst med sig av sina erfarenheter och anstränger sig extra för att överträffa elevers, föräldrars och medarbetares förväntningar. Marias eget intresse och nyfikenhet till lärande bidrar till skolans utveckling. Vi är stolta över den glädje och det engagemang som eleverna visar när de träffar Maria. Maria är en väldigt god förebild för Grebo skola. Nominerad av Sara Algulin

Eva Sernefalk Österlind,specialpedagog
Eva är en engagerad och drivande pedagog. Hon har de senaste åren utvecklat det specialpedagogiska arbetssättet i kommunen på ett mycket positivt sätt. Hon delar generöst med sig till kollegor av både sin kunskap och sin långa erfarenhet som lärare och specialpedagog. Eva är mycket framgångsrik i det personliga mötet. Hon möter elever, kollegor och föräldrar med nyfikenhet och stort intresse. Genom sitt varma och professionella förhållningssätt vinner hon stort förtroende hos stora och små. Genom kreativitet och med fokus på det eleven kan, skapar hon möjligheter för eleven att utveckla det som är svårare. Eva gör alla till stjärnor. Nominerad av Åsa Strömberg

Nomineringar 2015 - årets entreprenöriella samarbetsföretag


PartnerTech
Genom sitt genuina engagemang på det lokala, regionala och globala planet, kan vi alltid luta oss mot PartnerTech i stort och smått. Lokalt kan det röra sig om praktikplatser för gymnasielever och nyanlända. Engagemang i vår lokala Teknik College styrgrupp. Inspiratörer samt stipendiegivare. Regionalt via ett långsiktigt strategiskt arbete för kompetensförsörjningen till industrin via t.ex. Industridagen. Globalt genom att ge oss en glimt av den stora världen, det som tillverkas lokalt har en stor betydelse globalt.Sammantaget visar PartnerTech ett genuint engagemang för våra ungdomar och för att aktivt vara en del av vår verksamhet, vilket vi uppskattar mycket!

Åtvidabergs sparbank
Åtvidabergs sparbank är ett företag som alltid ställer upp och bjuder in till ett gott samarbete. De är tillsammans med Alléskolan drivande i livsstilsprojektet och gör en mycket bra insats. De är aldrig ovilliga utan försöker se möjligheter, de hjälper till och sponsrar där det är möjligt och är nu engagerade i skolans läslyft.


Barn och utbildningsutskottet beslutar på mötet den 17 november vilka som tilldelas utmärkelserna och efter att de blivit personligt kontaktade kommer de att presenteras här på hemsidan.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-10-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se