Åtvidabergs kommun

Miljöprogram antaget

Kommunfullmäktige har antagit ett miljöprogram och miljöpolicy för Åtvidabergs kommun. Nio målområden är prioriterade för att nå länets miljömål inom energi och klimat, byggd miljö, övergödning, odlingslandskap och transporter.

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som bedöms vara miljömässigt hållbara på sikt. Alla kommuner har viktiga roller i arbetet för att nå målen. För att nå miljömålen och visionen om en hållbar utveckling krävs engagemang, medverkan och samarbete av alla i samhället, såväl företag som myndigheter, kommuner, organisationer och individer.

Nio prioriterade målområden 
Åtvidabergs miljöprogram är anpassat till de regionala målen som finns för Östergötland. De är i sin tur kopplade till Sveriges miljömål.
I Östergötland finns fem miljöområden som är extra viktiga för arbetet med att nå målen i länet. Dessa är energi och klimat, byggd miljö, övergödning, odlingslandskap och transporter.
Utifrån de regionala målen och utifrån lokala förutsättningar har Åtvidabergs kommun prioriterat följande nio målområden i nuläget:
 

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Giftfri miljö
  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Levande skogar
  • Ett rikt odlingslandskap
  • God bebyggd miljö
  • Ett rikt växt och djurliv

Läsa hela miljöprogrammetPDF
Läsa miljöpolicynPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-03-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se