Åtvidabergs kommun

Länet går samman i regional ANDT-strategi

Alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, bidrar till stor ohälsa och otrygghet. Myndigheter, organisationer och kommuner går nu samman för att ta tillvara olika kompetenser i länet. En gemensam strategi och hanlingsplan är avstamp för ett mer offensivt arbetssätt.

Användning av ANDT ger upphov till olyckor och våld, orsakar personligt lidande och medför kostnader för sjukvård och rättsväsende. Aktörerna vill med strategin utveckla samarbetet mellan organisationer och yrkesverksamma inom området. Att samla olika kompetenser, ger ett mervärde inom ANDT-området.

Länsstyrelsen i Östergötland samlar nu Polismyndigheten i Östergötlands län, Landstinget i Östergötland, Regionförbundet Östsam och de tre största kommunerna i en gemensam ANDT-strategi. Handlingsplanen och strategin för regionens arbete inom ANDT-området utgör en viktig grund för det långsiktiga arbete som krävs.

Regional ANDT-strategi
Strategin utgår från ett folkhälsoperspektiv, där basen är insatser riktade till befolkningen och ett hälsofrämjande synsätt. Barnperspektivet är viktigt, inte minst när det gäller barn som lever i risk- eller missbruksmiljöer men också för att ge våra barn trygga och goda uppväxtvillkor.

Samverkan viktigt
Handlingsplanen visar vad de olika parterna tänker arbeta med under de kommande åren. Det är många insatser som görs på flera nivåer och för olika målgrupper. Mycket av det förebyggande arbetet måste ske i samverkan på lokal nivå. För att lyckas behövs en stödstruktur med beslutsfattare, samsyn och samverkan mellan flera aktörer med en tydlig rollfördelning. Det är också viktigt med mötesplatser och fungerande nätverk. Bra och tillgänglig vård är en central del för att minska framtida skador och lidande.

Kommunens strategi
Åtvidabergs kommun har en ANDT-strategi förperioden 2013-2015. Kommunens strategi överensstämmer med den nationella och regionala ANDT-strategin. Kommunen kommer följa länets handlingsplan vid planering och uppföljning av insatser inom ANDT-området.

Övergripande mål
Det övergripande målet med kommunens drogförebyggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Målet innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning,- att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak, - att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion genom minskad konsumtion och skadliga dryckesvanor.

Långsiktiga mål
Kommunens arbete med att nå målen sker genom samverkan med offentliga och privata verksamheter, frivilligorganisationer, föreningar samt kommuninvånare.


Mer information om kommunens drog- och brottsförebyggnde arbete i ANDT-strategin

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-02-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se