Åtvidabergs kommun

Kommunens resultat för 2016 det bästa någonsin

Kommunens resultat för år 2016 är 40 miljoner kronor. Det är betydligt mer än det budgeterade resultatet och är även det bästa i kommunens historia. Främst beror det goda resultatet på att skatteintäkter och utjämning blivit högre, ökade statsbidrag samt lägre kostnader för pensioner och semesterlöneskuld.

Åtvidabergs kommun har högt ställda mål när det gäller ekonomin. I jämförelse med andra kommuner har Åtvidaberg stora lån i förhållande till värdet på tillgångarna. Målen tar sikte på att stärka ekonomin för att kunna lämna över en ekonomiskt starkare kommun till nästa generation och långsiktigt kunna erbjuda god kommunal service.

För år 2016 är resultatet 40 miljoner kronor vilket är betydligt bättre än det budgeterade resultatet på 21 miljoner kronor. Det beror främst på att skatteintäkter och utjämning har blivit högre än beräknat eftersom antalet invånare har ökat mer än vad som förutsågs. Under året har kommunen också fått ökade statsbidrag för olika typer av verksamhet framför allt för ensamkommande barn. Det är dock ett bidragssystem som kommer att förändras under 2017 som får till följd att bidragen till kommunen minskar. Även centrala kostnader för pensioner och semesterlöneskuld har blivit lägre än budgeterat. Resultatet för 2016 är det bästa i kommunens historia.

Soliditeten ökar
Tack vare starka resultat och begränsningar av investeringsutrymmet har kommunens soliditet ökat stadigt och är nu uppe i 38 procent. Soliditeten är ett mått som visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur mycket av tillgångarna som är självfinansierade. Ju bättre soliditet desto bättre förutsättningar för framtiden. Kommunens mål är att nå en riksgenomsnittlig soliditet om drygt 45 procent.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-03-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se