Åtvidabergs kommun

Kommunens översiktsplan klar

Kommnstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att vid nästa möte den 28 mars anta den nya översiktsplanen som nu är klar. Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som handlar om hela kommunens utveckling. Arbetet påbörjades 2013 och under arbetsprocessens gång har flertalet samrådsmöten och utställningar hållits där invånare och flera aktörer har kommit med synpunkter.

En översiktsplan, ÖP, är ett viktigt dokument som säger hur kommunen ska utveckla sig i framtiden, med särskilt fokus på användning av mark och vatten. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell ÖP och den ska ses över minst en gång per mandatperiod. Med jämna mellanrum tas också en helt ny ÖP fram, när förutsättningarna ändrats så pass mycket att det behövs ett helt nytt dokument. Det är detta arbete som nu har gjorts i Åtvidabergs kommun där kommunens vision 2020 har varit en röd tråd genom hela ÖP-arbetet. ÖP är inte juridiskt bindande, men vägledande.

Några exempel på frågor som behandlas i ÖP är bebyggelse av nya bostäder, kommunikationer och naturområden, men även mjukare frågor tas upp eftersom planen handlar om hela kommunens utveckling där allt hänger ihop.

Kommunens invånare har varit delaktiga i processen genom bland annat samrådsmöten och utställningar och har på så sätt haft möjlighet att kunna påverka sin framtid. Den sista utställningen avslutades i november 2017.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-03-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se