Åtvidabergs kommun

Högre krav på samordnad vård- och omsorgsplanering

Vid årsskiftet träder en ny lag i kraft som ställer högre krav på samordning och planering när det gäller personer som ska skrivas ut från sjukhus. Syftet är en snabbare ärendegång och att patienten kommer hem fortare när han eller hon är färdigbehandlad.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersätter den nuvarande betalningsansvarslagen, där kommunerna får betala en fastställd summa per dygn om man inte kan ta hem personer från sjukhuset när de kan skrivas ut. Riktlinjer för hur arbetet ska gå till genom den nya lagen har arbetats fram för regionen och kommunerna.

Alla som har behov av samordnade insatser från region och kommun, inklusive privata utförare, har rätt till samordnad vård- och omsorgsplanering. Att personen har gett sitt samtycke är alltid en förutsättning. Den samordnade individuella planeringen ska klargöra vilka insatser personer behöver, vilka insatser respektive huvudman har ansvar för samt vem som ska samordna insatserna.

-För patientens del så kommer vårdcentralen och biståndshandläggaren att påbörja arbetet för hemgång inom 24 timmar efter det att patienten blivit nlagd. Vårdcentralen ska utse en fast vårdkontakt för patienten, det kan till exempel vara en sjuksköterska, säger Annette Kull Lundmark, enhetschef vård och omsorg, Åtvidabergs kommun.

-Det beslutas även under vårdtiden om en samordnad vårdplanering behöver ske på sjukhuset eller direkt när patienten kommit hem eller om patienten kan vara hemma några dagar innan planeringen sker. Det är samarbetet mellan alla professioner runt patienten som ska vara nyckeln till en snabbare hemgång. Ingen ska behöva vara kvar längre än nödvändigt på sjukhuset, man tillfrisknar fortare i hemmiljö, förklarar Annette.

Personalen utbildas
Det nya arbetssättet kräver en hel del förberedelser och just nu genomförs en gemensam utbildningssatsning för Region Östergötland och länets kommuner för att hjälpa verksamheterna att förbereda för det nya arbetssättet som påbörjas vid årsskiftet.

 

Mer information hittar du på Region Östergötlands vårdgivarwebb

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-12-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se