Åtvidabergs kommun

Granskning av detaljplan för Kamrer Nilssons park

Mellan den 12 december 2017 och den 2 januari 2018 finns planförslaget för Kamrer Nilssons park tillgängligt för granskning.

Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Jan Carls väg. Det aktuella planområdet innefattar ett kommunalt naturområde i direkt anslutning till Jan Carls väg. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning.

Mellan den 12 december 2017 – 2 januari 2018 finns planförslaget tillgängligt för granskning. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Vänligen observera att den som inte framfört sina skriftliga synpunkter innan granskningstidens utgång kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut om att anta planen.

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida (www.atvidaberg.se/aktuellaplaner), i kommunhusets reception samt hos Roothvillan.

Om ni har synpunkter på planförslaget önskar vi dem så snart som möjligt, senast den 2 januari 2018.

Synpunkter skickas per post till:
Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post kommun@atvidaberg.se Vänligen ange diarienummer 2017–00389 i skrivelsen.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-12-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se