Åtvidabergs kommun

Framtidens kulturskola i Åtvidaberg

En grupp tjänstemän har under hösten 2014 utrett vad kommunen vill med kulturskolan i framtiden. Frågor från invånare har ställts och debatt har förts. Utredningen måste som allt annat som utreds i kommunen utgå från vad som är det kommunala uppdraget. Hur satsningar ska göras är ett ständigt dilemma och hänsyn måste tas till vad som ger mest effekt på lång sikt.

Åtvidabergs kommun har en svag förmögenhetsställning. Det innebär att kommunen måste vara kostnadseffektiv, hitta synergieffekter och samverka med andra i det mesta som sker. Att Åtvidabergs kommun har mindre ekonomiska resurser innebär dock inte att vi är sämre än andra.

Alla barn och unga inom skolan ska ges möjlighet
Kommunen anser att kultur är viktigt, lika viktigt som annan meningsfull verksamhet på fritiden. Kommunen anser att kultur är så viktigt att det i utredningen föreslås att alla barn på förskolan, grundskolan och på fritidshemmen ska få tillgång till och utöva olika former av kultur i sin vardag som ytterligare en dimension av lärandet och den personliga utvecklingen. Denna föreslagna satsning innebär att det i praktiken tillförs motsvarande två heltidstjänster med semesteranställning vilket ger mer tid per år för att utveckla kulturutövandet för barn och unga i Åtvidaberg. Hur satsningar ska göras är ett ständigt dilemma. Hänsyn måste tas till vad som ger mest effekt på lång sikt. Ska en begränsad andel få mycket resurser eller ska många få lite under lång tid?

Verksamheter för barn och unga lika viktiga
Föreningar och ideella organisationer är oerhört viktiga för samhällsutvecklingen, den ideella kraften är oumbärlig. Många föreningar och enskilda prestationer sätter Åtvidaberg på kartan. Det genomförs många evenemang och aktiviteter i Åtvidaberg under ett år och ingen är mer viktig än någon annan ur ett kommunalt perspektiv. I dagsläget är det ekonomiska verksamhetsstödet till kulturskolan dubbelt så stort som de ekonomiska stöden till all annan fritidsverksamhet för barn- och unga.

I debatten ser det ibland ut som barn som håller på med sång och musik ställs mot barn som håller på med idrott eller andra aktiviteter. Det är en osanning. Många barn gör olika aktiviteter och rör sig över hela kartan av utbudet av fritidsaktiviteter. Viktiga frågor som var och en behöver ställa sig är, kan en kommun göra skillnad på olika aktiviteter för barn och unga? Kan en kommun säga att ni är viktigare än dem? Vad är tillräckligt bra för en kommun som Åtvidaberg? Var går gränsen mellan det kommunala ansvaret och den enskilde individens/familjens ansvar?

I debatten framhålls vikten av att det finns tillgång till både gruppverksamhet och enskild undervisning. Det finns ingen som ifrågasätter det, men är det ett kommunalt ansvar att med skattepengar finansiera enskild undervisning till en kostnad av tusentals kronor per individ? Kan en kommun ta ställning till att det är viktigare med enskild undervisning inom sång och musik än inom till exempel ridning, tennis, golf, bandy eller motocross för att barn och unga ska ges rätt förutsättningar att utvecklas så mycket som möjligt?

Hjälp till självhjälp
Att det finns utbildad personal med högskolekompetens framhålls som en annan viktig och nödvändig faktor inom framtidens kulturskola. Alla barn som håller på med aktiviteter skulle troligtvis gynnas av att det finns anställda ledare med relevant utbildning inom det aktuella området i stället för ett ideellt uppdrag på fritiden. Mer kompetens och fler anställda inom ideella sektorn skulle troligtvis leda till att fler skulle nå längre, men ingår det i det kommunala uppdraget att finansiera vad det skulle kosta? Svaret kan tyvärr inte bli annat än nej, på den frågan. Kommunen har inget ansvar för ideella föreningar och organisationer utan det ekonomiska stöd som erbjuds ska ge hjälp till självhjälp och skapa förutsättningar för ett rikt föreningsliv, men varje förening har eget ansvar för sin ekonomi och verksamhet.

Utredningsgruppens förslag till viljeinriktning för framtidens kulturskola är att:

  • kommunen ansvarar för samordning och utveckling av musik- och instrumentell undervisning samt andra kulturaktiviteter i Åtvidaberg på skoltid och fritid i samverkan och i dialog med olika aktörer.  

  • kulturskolan med sin personella kompetens i framtiden erbjuder och samordnar kulturaktiviteter i grupp och enskilt på fritiden i samverkan med andra aktörer i samhället. Tänkbara aktörer är kyrkorna, studieförbund, föreningar som erbjuder dans, teaterföreningar med mera och att verksamheten utvecklas efter barn och ungas intressen och vilja. Det ska finnas tillgång till kulturaktiviteter för barn och unga i hela kommunen genom samverkan med skolan. 

  • kulturaktiviteter ska likställas med andra aktiviteter för barn och unga som utförs av olika aktörer i hela kommunen. Därmed blir kulturaktiviteter frivilliga på fritiden och obligatoriska i skolan så att alla barn i Åtvidaberg får ta del av och utöva kulturaktiviteter. 

  • grundskolorna och Kulturcentrum ska utgöra platsen för kulturaktiviteter både som arena och fysisk plats.  

  • förskolan, grundskolan och fritidshemmen i samverkan med en extra resurs med kompetens och erfarenhet inom kulturområdet ska arbeta fram en plan och en struktur för kulturutbudet i skolan.

Arbetsprocessen fortsätter och ett politiskt beslut väntas tas under våren.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-01-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se