Åtvidabergs kommun

Förslag att driftsformen för kulturskolan sker i kommunal regi

Utskottet för kultur, turism, fastighet och samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta om att driftsformen för framtidens kulturskola för barn och unga i Åtvidaberg ska ske i kommunal regi från och med nästa år.

Det nuvarande upplägget, där kommunen genom ett verksamhetsbidrag på 1,4 miljoner kronor stödjer den ekonomiska föreningen Kulturskolan i Åtvidaberg, strider mot lagen om upphandling, LOU. Därför beslutade kommunstyrelsen våren 2014 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen i framtiden ska förhålla sig till sång och instrumental undervisning för barn och unga i Åtvidabergs kommun.

En arbetsgrupp tillsattes våren 2014 och har sedan dess jobbat fram material till politikerna att ta ställning till. Arbetet har utgått från de styrande politikernas viljeinriktning där de viktigaste utgångspunkterna är mer bredd, mer tillgänglighet, mer samverkan och mer hänsyn till barn och ungas önskemål.

Upphandling eller kommunal regi
De två alternativen som utredningen lett fram till och som diskuterats är om driftsformen ska upphandlas eller drivas i kommunal regi. Efter diskussion kring för- och nackdelar är utskottets förslag att driftsformen för kulturundervisningen sker i kommunal regi.

Det som talar för att driva kulturundervisningen i kommunal regi är:

  • Med 97 procent av kulturskolor i kommunal regi kan man säga att det är praxis och en väl utvecklad driftsform.

  • På riksnivå jobbar man i dagsläget fram en nationell strategi för utvecklingen av kulturskoleundervisningen och det anses vara viktigt att ha möjlighet att eventuellt kunna föregripa det som händer på riksnivå.

  • En större möjlighet att politiskt kunna styra verksamheten och koppla det till den nationella strategin och regionala kulturplanen som arbetas fram.

  • En flexibel verksamhet där ungdomarnas önskemål om innehållet i verksamheten kan styra.

  • En långsiktighet när det gäller utveckling av verksamheten.

  • Möjligheter att kunna koppla kulturundervisningen till skolans verksamhet

Det som talar emot kommunal regi är:

  • Det kan vara en fördel att ha en balanserad mix där externa aktörer driver en del av verksamheten inom det ”kommunala”.

  • Det kan anses vara svårt att fånga det ideella engagemanget när verksamheten bedrivs av kommunen.

Lokalfrågan på väg att lösas
Det som arbetsgruppen jobbar med just nu är bland annat lokalfrågan där viljeriktningen pekar på att den största delen av kulturundervisningen ska ske där barnen finns, det vill säga i skolorna. En avstämning mellan skolans och kulturskolans verksamhet när det gäller lokalerna och schemaläggningen är under utveckling.
En annan fråga som arbetsgruppen jobbar med är hur det ideella engagemanget kan fångas i den nya situationen från och med nästa år. Ambitionen är att samla de ideella krafterna under en föreningsform så att de blir en tillgång till barnens och ungdomarnas kulturaktiviteter. Det sker i dialog med nuvarande kulturskolans styrelse.

Beslut tas den 3 juni
Den 3 juni 2015 tar kommunstyrelsen beslut om driftsformen för framtidens kulturskola. Under hösten sker en samordning och organisering av den valda driftsformen och framtidens kulturskola beräknas vara igång från med januari 2016.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-05-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se