Åtvidabergs kommun

Förebyggande åtgärder vid risk för översvämning

Under sommartid inträffar ett antal källaröversvämningar i samband


med häftiga regn. Trots att vi successivt utför förstärkningsåtgärder för


att öka kapaciteten på ledningsnätet finns det risk att översvämningar


kan inträffa även i sommar, i samband med häftiga regn.

Fastighetsägare bör i eget och hyresgästers intresse i största möjliga
utsträckning söka förebygga skador inom fastigheten till följd av
uppdämning i ledningsnätet.

Om ledningsnätet blir överbelastat kan vatten tränga in bakvägen via
exempelvis golvbrunnar i källare. I vissa fall kan även ytvatten rinna
in direkt i fastigheter via garagenedfarter, källartrappor, källarfönster
eller tränga in genom källarväggar.

Vid uppkommen översvämning skall fastighetsägarens egna försäkringsbolag
kontaktas omgående då dessa skador i första hand regleras
av dem. VA-verket rekommenderar även fastighetsägare att kontakta
sina försäkringsbolag för genomgång av omfattningen av försäkringsskydd
vid dessa skador.
Elektrisk ström skall brytas inom översvämmade lokaler, ev. länspumpning
samt flyttning av utsatta inventarier bör ske.
Iakttag god hygien vid kontakt med inströmmande avloppsvatten.

Gardera er mot vattenskador!

Gardera er mot vattenskador!
• Kontrollera att golvbrunn med avstängningsventil, s.k. fixbrunn fungerar
• Kontrollera att ev. bakvattenventil eller avloppspump fungerar.
• Kontrollera att utvändiga dagvattenbrunnar ej är igensatta.
• Placering av föremål som ej tål vatten bör ej ske direkt på källargolv där risk för översvämning föreligger. Använd hyllor eller bänkar.

Frågor besvaras av Pär Ericsson, VA-chef, tfn. (0120) 83 176
eller Anders Nordlund, Utredningsing., tfn. (0120) 83 175.

/ VA-verket

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2007-11-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se