Åtvidabergs kommun

Enkät visar ungas hälsa

De flesta ungdomarna i Åtvidaberg mår bra, men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre och killar mår bättre än tjejer, visar rapporten Om mig, Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil.

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan i Östergötland, även i Åtvidaberg. Nu har resultatet från de tre första åren sammanställts i en rapport.

- De fyra faktorer som vi ser har störst betydelse för en god hälsa bland ungdomarna som fyllt i enkäten är att ha god ekonomi, vara kille, vara fysiskt aktiv och känna att man duger som man är, säger Charlotta Lindell, utredare på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling i Region Östergötland.

Olika förutsättningar

Sämst hälsa upplever ungdomar med annan könsidentitet att de har. Ungefär hälften av tjejerna och ungdomarna med annan könsidentitet tycker att de duger som de är, jämfört med 78 procent av killarna.

För det mesta handlar skillnaderna i upplevd hälsa om olika förutsättningar och risk för diskriminering utifrån till exempel ålder, kön, ursprung, ekonomisk situation och funktionsnedsättning. Ett lite oväntat resultat var att tjejer som är födda utanför Norden mår bättre, är mindre stressade och i högre utsträckning tycker att de duger som de är jämfört med tjejer födda inom Norden. För killarna gällde det motsatta förhållandet.

- Detta är betydelsefull kunskap som vi måste tolka tillsammans med ungdomar och lära oss mera om, säger Charlotta Lindell.

Ökad stress

Stress och psykisk ohälsa ökar bland ungdomarna, även i Åtvidaberg, under de tre åren som undersökningen omfattar. Ökningen ses i alla grupper men främst bland tjejer och ungdomar med annan könsidentitet. Bara 17 procent av tjejerna i gymnasieskolan har sällan eller aldrig upplevt ångest. Ungdomar som nästan dagligen uppgett besvär av ångest har också fått beskriva ångest med egna ord.

- Det handlar mest om känslor, att man är ledsen, stressad eller olycklig. Majoriteten kopplar ångest till skolstress. Ungefär 40 procent av tjejerna och en betydligt lägre andel killar kopplar ångest till fysisk påverkan av olika slag, säger Charlotta Lindell.

Fysiskt aktiva mår bättre

Majoriteten av ungdomarna var fysiskt aktiva minst två gånger i veckan. Det kunde kopplas till bättre hälsa och minskad stress, ångest och depression. De fysiskt aktiva hade också bättre matvanor och var i större utsträckning rökfria.

Om mig är ett försök att låta ungdomars perspektiv styra val av frågor och tolkning av resultat. I fokusgruppsintervjuer som föregick enkäten betonade ungdomarna att tillhörighet, goda relationer och trygghet är viktigast för hälsan.

Enkäten Om mig är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Rapporten är sammanställd av Region Östergötland.

Rapportorten Om mig – ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil 2014-2016

Kontakt: Charlotta Lindell, utredare, Region Östergötland telefon 010-103 88 76

 

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-10-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se