Åtvidabergs kommun

Enighet om hemsjukvården

Ännu ett viktigt steg har tagits i arbetet med att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Idag enades de högsta politiska ledningarna i alla länets kommuner och i landstinget om principerna för reformen.

Från och med januari 2014 kommer kommunerna att ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det står klart efter att landstinget och kommunerna nu kommit överens om de sista frågorna kring ansvarsfördelning och skatteväxling. För patienter och brukare innebär reformen en hemsjukvård med bättre helhetssyn och kontinuitet i framtiden.

I Östergötland får både landstinget och många kommuner högt betyg för god sjukvård och omsorg. I Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser är Landstinget i Östergötland bäst i landet på medicinsk kvalitet och östgötska kommuner ligger bland de bättre i landet när det gäller nöjda brukare.

– Vi har en bra hemsjukvård redan i dag och nu kommer den att bli ännu bättre, säger Marie Morell, landstingsstyrelsens ordförande och sammankallande i förhandlingsgruppen med politiker som nu kommit fram till en uppgörelse. Den här reformen skapar större möjligheter att förbättra och utveckla hemsjukvården.

Åtvidaberg i framkant
-Vissa kommuner, som exempelvis Åtvidaberg, har idag en mer omfattande hemsjukvård och där kommer vi att skriva särskilda samverkansavtal, säger Marie Morell. Tillsammans kommer kommunerna och landstinget också att driva ett gemensamt utvecklingsarbete.

-Det känns som vi med detta avtal får förutsättningar att fortsätta med det fina arbete som vår primärvård i Åtvidaberg bedrivit en längre tid och för att vi ska kunna möta framtiden och göra hemsjukvården ännu bättre är det gemensamma utvecklingsarbetet vi har kommit överens om oerhört viktigt, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd i Åtvidabergs kommun.

Vad innebär hemsjukvårdsreformen?
I praktiken innebär hemsjukvårdsreformen att kommunerna tar över ansvaret för all sjukvård som sker i hemmet. Den avancerade hemsjukvården, med till exempel LAH (lasarettsansluten hemsjukvård), blir kvar i landstingets regi. De patienter som kan ta sig till vårdcentralen får sin vård av landstinget. I överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna ingår också en uppgörelse om ett gemensamt utvecklingsarbete i framtiden.

Skatteväxling
Uppgörelsen innebär att det sker en skatteväxling med 25 öre per intjänad 100-lapp, vilket på årsbasis motsvarar totalt cirka 240 miljoner kronor som växlas över från landstingsskatten till kommunalskatten. Även mellan kommunerna kommer en viss omfördelning av skattemedel att ske under en övergångsperiod. Omkring 220 tjänster förs över från landstinget till kommunerna. Det handlar i första hand om distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor och skötare som idag arbetar mycket med hemsjukvård.

Nästa steg är nu att förslaget ska ut till alla kommuners fullmäktigeförsamlingar, och även till landstingsfullmäktige, för beslut innan reformen kan träda i kraft.


Fakta om hemsjukvårdsreformen
Det är ett nationellt mål att all hemsjukvård ska föras över från landstingen till kommunerna. Nästan alla kommuner i landet har tagit över ansvaret för hemsjukvården och erfarenheterna bland både invånare och medarbetare är positiva där förändringen har genomförts.

Syftet är att skapa en bättre och tryggare vård för patienterna, där det blir enklare att ta kontakt med vården. I Östergötland genomförs reformen i januari 2014, då alla länets kommuner tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget.

I princip innebär reformen att den som kan ta sig till vårdcentral eller mottagning ska få hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget. Den som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får sjukvårdsinsatser av kommunerna.

Mer information
Utredningsmaterial och fördjupning om hemsjukvårdsreformen finns på www.slako.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-01-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se