Åtvidabergs kommun

Direktiv för kommande år

Kommunfullmäktige har antagit direktiven som ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbetet 2017-2019.

Budgetdirektiven utgår från kommunens vision och de fyra framgångsförhållandena stolthet och gemensamt ansvar, bra vardagsliv och trygghet, ekonomi och hållbarhet samt näringsliv.

Direktiven ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete. Utifrån direktiven upprättar nämnder/förvaltningar budgetförslag som under hösten behandlas politiskt och slutligen beslutas av kommunfullmäktige i november månad. Direktiven som prioriteras inför 2017 är bland annat att införa läsgaranti i grundskolans tidiga år, att medverka till ett ökat utbud av olika boendeformer för äldre, att ha ett fortsatt stort engagemang inför nybyggnation, att medverka till näringslivets utveckling i kommunen, att verka för att behålla, utveckla och attrahera personal till kommunens verksamheter samt en översyn av kommunens kostverksamhet.

-När det gäller läsgarantin är det viktigt att alla barn får tidig språkinlärning, att de får lära sig att läsa och får bra förståelse för språket så att man kan uttrycka sig, säger Elisabet Edlund, kommunalråd (S) och fortsätter:
-Olika boendeformer för äldre ska också beaktas i samband med upprättandet av budgetförslagen. Här ser vi bland annat trygghetsboende i centrum som en prioriterad fråga att se över. Likaså möjligheterna för nybyggnation av bostäder där vi tittar på detaljplanen för att kunna frigöra nya områden att bygga på.

Elisabet Edlund nämner även kommunens kostverksamhet som
prioriterat område. Här ska ett nytt kostprogram tas fram och politikerna ska
ta ställning till om kostverksamheten ska drivas i egen regi eller upphandlas.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2016-05-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se