Åtvidabergs kommun

Demokratiundersökning i kommunen

Åtvidabergs kommun kommer i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) att genomföra en undersökning, demokratibarometern, om hur medborgare och förtroendevalda politiker upplever den lokala demokratin. Utifrån svaren kommer kommunen att jobba vidare med demokratiarbetet.

Kartläggningen består av enkätintervjuer per telefon med medborgare samt frågeformulär som besvaras av ledamöter och ersättare i fullmäktige
 
Telefonundersökning
Under vecka 18 och 19 kommer SKL att slumpvis ringa upp 250 stycken invånare i Åtvidabergs kommun. Som medborgare får du till exempel svara på i vilken mån du upplever att du kan påverka kommunala beslut, hur väl kommunen informerar om aktuella frågor och i vilken mån du tror att politiker missbrukar sin makt.
 
Frågeformulär
Förtroendevalda politiker får i frågeformulär gradera sin upplevelse av uppdraget som politiker; hur väl trivs jag i min roll? Hur tydligt är mitt uppdrag? Och i vilken mån känner jag att jag gör nytta? Det ställs även frågor som berör den förtroendevaldes förhållande till tjänstemän, lokalsamhället och till medborgarna.
 
Resultat och analys
Svaren på frågorna analyseras av SKL utifrån fyra bedömningsgrunder; tydlighet, pålitlighet, medborgarnära och effektivitet. SKL jämför också politikernas svar med kommuninvånarnas. Svaren på frågorna utgör kommunens resultat i demokratibarometern. Den ger möjlighet för kommunen att både utvärdera sitt eget arbete och jämföra sig med andra kommuner.
Resultatet av demokratibarometern kommer att publiceras på kommunens hemsida i slutet av juni.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-04-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se