Åtvidabergs kommun

Budget i balans

Kommunens budgetförslag för 2016 lades fram vid kommunstyrelsens möte i fredags. Det budgeterade resultatet kommer att ligga i nivå med kommunens långsiktiga finansiella mål och skattesatsen kommer att vara oförändrad.

Det är i budgetdirektivet som läggs fram i början på året som politikerna bestämmer inriktningen på kommande års budget. I budget för 2016 är det framför allt fyra områden som politikerna särskilt vill lyfta fram. Det är skolans läsgaranti, där kommunen under 2016 kommer införa läsgaranti för att tidigt lägga grunden för grundskoleelever att nå behörighet till att läsa vidare på gymnasiet. Det är också översyn av 300-dagars regeln, profilering av förskolan för att erbjuda barn och föräldrar ett varierat utbud av omsorg i kommunal regi samt översyn av kosten, där ny kostupphandling ska göras där strävan är att måltiderna ska uppfylla framtida krav när det gäller långsiktig hållbarhet.

För att också få en bättre styrning så revideras målpaketet till tio områden med tre övergripande finansiella mål, fyra övergripande verksamhetsmässiga mål och tre nya mål som avser personal. Det är färre mål men de är mätbara och har bättre styrning. Målen mäter ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

De verksamhetsmässiga målen har sin utgångspunkt i kommunens framgångsförhållanden; stolthet och gemensamt ansvar, bra vardagsliv och trygghet, ekonomi och hållbarhet samt näringsliv och kommunikation.
De finansiella målen, soliditet, resultat och investeringar tar sikte på kommunens möjlighet att även i framtiden kunna ge god kommunal service. De finansiella målen ska säkerställa så att dagens medborgare/dagens generation finansierar sin kommunala välfärd och inte skjuter upp betalning till framtida generation. Det är det som benämns god ekonomisk hushållning och innebär planering och hantering av kommunens verksamhet och ekonomi så att kommunen långsiktigt har förmåga till kommunal service på en riksgenomsnittlig nivå.

I budgetdokumentet framgår kommunens styrning tydligt via den övergripande visionen, de politiska direktiven, kommunens fyra framgångsförhållanden och hela målpaketet. När det gäller investeringsbudgeten så utgår iordningställandet av mark på industriområdet öster om riksväg 35, Stadsparken.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-11-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se