Åtvidabergs kommun

Bra samverkan i Åtvidaberg gör att fler lyckas i skolan

Projektet "Ingen mellan stolarna" där flera samhällsaktörer på ett nytt sätt samverkar kring barn- och ungdomar, har lett till att unga som har problem i skolan upptäcks tidigare och har lättare att få rätt hjälp direkt.

För två år sedan fick kommunen projektpengar från Skolverket för att starta upp en ny arbetsmodell kring samverkan för barn och ungas bästa. Bakgrunden var att betygsresultatet i Åtvidaberg låg under riksgenomsnittet, andelen elever på individuella programmet i gymnasiet var hög, 14 procent och elever i kommunens grundskolor som krävde extra resurser var 2-3 procent. Man såg också en oroande utvecklig av användningen av droger och brottsligheten ökade i kommunen. Alla brott klarades upp. Det visade sig vara ungdomar och barn som utfört skadegörelsebrotten.
Kommunen hade rutiner för uppföljningsansvaret men det fanns anledning att utveckla rutiner för samverkan mellan de olika samhällsaktörerna så att ingen skulle misslyckas i skolan på grund av just bristande samverkan. Ingen skulle falla mellan stolarna i Åtvidaberg.
 
- Vi fick 1,5 miljoner kronor och började för två år sedan jobba med att utveckla en samverkan mellan rektorer, socialsekreterare, elevhälsa, polis, arbetsmarknadsenheten, mödra- och barnavårdscentral samt barn- och familjepsykologiskt centrum för att hitta rutiner som kunde fortleva efter projekttiden, säger Anna Södergren, projektledare för "Ingen mellan stolarna".

Nytt arbetssätt 
Anna berättar att i stället för att göra om verksamheterna, som är det vanligaste, så satsade man på att sätta ihop nyckelpersoner från de olika aktörerna. De så kallade nyckelgrupperna träffades flera gånger för att verkligen lära känna varandra och varandras verksamheter och se hur man skulle kunna jobba ihop. Ett nytt arbetssätt formades för barn och unga 0-19 år.

- Det viktiga är att kunna sätta in insatser så tidigt som möjligt när något inte fungerar i skolan, på fritiden eller i hemsituationen. Arbetsmodellen bygger på att tidigt upptäcka och våga se problemet och ta tag i det och inte skjuta över det. Att ställa sig frågan vad är problemet och sedan ta relevant hjälp. Att tänka att jag är en del av problemet men jag är också en del av lösningen och genom det samverkande arbetssättet vet jag också var den professionella kompetensen finns till att lösa just det problemet, vem som ska in och hjälpa till, säger Anna Södergren.

Färre anmälningar 
Arbetsmodellen har nu prövats under drygt ett år och utvärderingen visar att inga nya elever går på gymnasieskolans individuella program i år. Anmälningarna till socialkontoret har minskat och konsultationen mellan myndigheter och alla aktörer fungerar bättre.
 
- Man ringer tidigare om problemen idag, barnperspektivet har stärkts, man sätter barnet i fokus i stället för verksamheten och elevhälsan har fått en tydligare roll. Flera upplever också att de har fått ett mindre psykiskt påfrestande jobb, säger Anna Södergren.
 
Projektet är slut men det goda resultatet gör att arbetsmodellen nu ska förverkligas till varje personal att jobba efter.
Anna nämner också att andra kommuner i länet har hört av sig och visat intresse för att jobba efter Åtvidabergsmodellen. 

För att läsa mer om Ingen mellan stolarna klicka här.

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-09-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se