Åtvidabergs kommun

Åtvidabergsmodellen "ingen mellan stolarna" framgångsrik

Samverkansmodellen mellan skolan, polisen, socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten, där inga barn ska falla mellan stolarna, har utvärderats. Resultatet visar att barn som har det svårt upptäcks mycket tidigare, att bättre hjälpinsatser ges, att barnperspektivet stärkts och att arbetet har blivit mer effektivt tack vare modellen.

Modellen som startade som en förändringsprocess för två år sedan blev förra året en ordinarie verksamhet. Insatserna kring barn planeras utifrån en helhetsbedömning och det övergripande målet för "ingen mellan stolarna" är att skapa förutsättningar för goda och trygga uppväxtvillkor. Det uppnås genom rutiner och metoder för samverkan mellan de olika samverkansparterna i det vardagliga arbetet och utnyttja de resurser som finns på ett effektivt sätt. Utvärderingen som nu har gjorts är den andra sedan starten 2008.
 
Skolbetygen mycket bättre
- Tack vare samverkansmodellen kan vi se att betygsresultatet i grundskolan har höjts till långt över riksnivå. Det är fler som klarar nationella målen i grundskolan och därmed färre elever som börjar på gymnasieskolans individuella program, säger Anna Södergren, folkhälsosamordnare i Åtvidabergs kommun. Även brottslighet som skadegörelse, bränder och klotter har minskat sedan Åtvidabergsmodellen infördes.

En av de stora fördelarna som vunnits med modellen är att man har öppnat upp organisationen och är mer tillgänglig från alla samverkansparterna och att man har förståelse för varandras verksamhet vilket gör det lättare att samverka.

- Det finns inga förlorare - bara vinnare, säger Claes Jacobsson, rektor vid Alléskolan, om arbetssättet i "ingen mellan stolarna".
Ni har blivit vi 
- Förr var alltid frågan, "vad gör ni nu?" när problem uppstod. Nu är det självklart att vi i stället säger: "vad gör vi?" Det har blivit naturligt att man jobbar över gränserna och det minimerar också risken att tappa bort någon som behöver stöd och hjälp, säger Claes Jacobsson, rektor vid Alléskolan i Åtvidaberg.
- Vi har också fått bättre kontakt med föräldrarna och stöd från dem på ett annat sätt än tidigare. De är medvetna om hur vi jobbar och är tacksamma över att vi månar om barnen.  
Utvärdering
"Ingen mellan stolarna" har utvärderats genom att mäta olika funktioners grad av upplevelse av samverkan, utveckling och måluppfyllelse under 2009 och 2010. Här nedan följer resultaten av utvärderingen. Samverkansparterna är barn- och utbildningsförvaltningen med rektorer, skolsköterskor, specialpedagoger, skolpsykolog, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Socialtjänsten med socialsekreterare och behandlingsassistenter samt barn- och familjepsykologiskt centrum, polisen och arbetsmarknadsenheten.
På påståendet om de förväntade effekterna uppnåtts svarar samverkansparterna
 20102009 
Utsatta barn upptäcks tidigare83 %21 % 
Barnperspektivet stärks79 %56 % 
Bättre hjälpinsatser ges72 %37 % 
Ökad kunskap hos de professionella84 %87 % 
Minskad arbetsbelastning och mindre psykiskt påfrestande arbete16 %21 % 
Tidsbesparing - effektivare arbete44 %15 % 
Arbetet mer effektivt
- Att fler upplever att utsatta barn upptäcks tidigare medför troligtvis att upplevelsen av att arbetsbelastningen och det psykiskt påfrestande arbetet inte har minskat, säger Anna Södergren, folkhälsosamordnare, Åtvidabergs kommun.

- Att det är färre som upplever att de har fått en ökad kunskap om andra professioner 2010 beror troligtvis på att mest fokus låg på det arbetet de tidigare två åren. Nu har fokus varit mer på det individuella  ansvaret för samverkan, på barnet i fokus och risk- och skyddsbedömningar, vilket speglas av att fler anser att man sparar tid genom mer effektivt arbete, barnperspektivet stärks, bättre hjälpinsatser ges och att insatserna planeras mer utifrån en helhetsbedömning, säger Anna.

Mer om Åtvidabergsmodellen "ingen mellan stolarna"

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-10-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se