Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun får pris för Årets förebyggande insats

Sedan hösten 2012 har kommunen testat ett nytt sätt att arbeta med barn- och ungdomsstöd där man utvecklat en riktad verksamhet för barn med behov av en meningsfull fritid och samtidigt stärka barnens självkänsla och tillit. Projektet kallas för Gretagruppen. För det framgångsrika arbetet har kommunen fått priset Årets förebyggande insats, som delas ut av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i Sverige.

Anna Södergren och barnskötare Josephine Svärdh-Erlandsson med priset för Årets förebyggande insats 2013

- Det känns jättekul, säger Anna Södergren, folkhälsosamordnare i Åtvidabergs kommun, som är initiativtagare och projektledare för ”Gretagruppen” och fortsätter:
- Framför allt är det kul för att utvärderingen och resultatet för de enskilda barnen visar att de mår bättre och det är det viktigaste. Sedan betyder det mycket för kommunen och det förebyggande arbetet. Det är en bekräftelse på att arbetet har varit bra och framgångsrikt.

Helhetssyn viktig
Det övergripande målet för projektet har varit att utveckla en riktad verksamhet för barn med behov av en meningsfull fritid samt att stärka barnens självkänsla, tillit och framtidstro utifrån en helhetssyn som involverar både barn, föräldrar, personal och fritid.
I Gretagruppen har fem olika ledare arbetat, tre gruppledare från kommunen och två barn-och ungdomsledare från barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan. Alla barn, föräldrar och involverade lärare har uppskattat barnets svårigheter och styrkor genom att fylla i ett s k SDQ-formulär. SDQ har använts som kartläggningsinstrument och som en del i utvärderingen och uppföljningen av projektet.
Barnens uppfattning om sina svårigheter har sedan legat till grund för de aktiviteter som planerats i gruppverksamheten. Barnen har träffats två timmar, tre dagar i veckan sedan oktober 2012.

Ansvar
Avslappning och mental träning har varit ett genomgående tema. Barnen har arbetat mycket med att ta ansvar för sitt eget beteende och mående, men avlastats i att ta ansvar för andra i sin omgivning. Genom att barnen har haft ansvar för lekar och provat på att vara ledare och ta ansvar för de andra barnen, har de lärt sig att respektera varandras önskemål och ta ansvar för att det blir bra och roligt för alla.

Ledare har även träffat föräldrar i grupp och enskilt för att diskutera olika problem, stöd i föräldrarollen och förmedla kunskap om hur man t ex gemensamt kan stärka barnens tillit och självkänsla.

Effekt av att samverka
- Projektet har lett till att vi vid analys och utvärdering sett att lärarnas och föräldrarnas uppfattning om samma barn skiljde sig åt. Det visar att vikten av kartläggning är jätteviktig för att fånga upp eventuell problematik. Något som kan vara bekymmersamt hemma behöver inte vara det i skolan och tvärtom. Barn kan uppleva svårigheter som inte vuxna upplever som någon svårighet för barnet alls, säger Anna Södergren.

- Vid uppföljningen upplevde de vuxna en större förbättring än vad en del barn gjorde själva, om man utgår från svaren. Barn, föräldrar och lärare är dock eniga om att barnens problem blivit bättre sedan de startade i Gretagruppen och att barnen fått hjälp att leva med sina problem. Projektet visar att intensivarbete på många arenor runt barnet har bidragit till en positiv förändring.

Modellen etableras
Tack vare det framgångsrika arbetet med Gretagruppen så kommer modellen att etableras i kommunens verksamhet. En ny Gretagrupp startas i vår för barn i 9-års åldern som behöver stärka sin självkänsla.


Fakta

  • CAN delar ut ett årligt pris för förebyggande arbete i fyra olika kategorier; Årets förebyggare, Årets förebyggande insats, Årets ideella organisation och Årets förebyggande kommun (vandringspris)
  • Det är andra året i rad som priset för Årets förebyggande insats i Sverige går till Åtvidabergs kommun. Förra året fick Grebo skola priset för trygghetsarbetet i skolan.

Mer information om Gretagruppen och kommunens förebyggande arbete

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-11-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se