Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg satsar på hållbar utveckling

Kommunen tar nu ett mycket större grepp än tidigare när det gäller miljöfrågor och satsar på ett hållbarhetsprogram i stället, där mer fokus läggs på helhetssyn och social hållbarhet. I programmet är FN:s globala mål kopplade till den kommunala verksamheten.

-Den största skillnaden från tidigare miljöprogram är att hållbarhetsprogrammet har mer fokus på helheten och även på social hållbarhet, säger kommunens miljöchef Linnéa Salbark.

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling delas in i tre dimensioner; den ekologiska dimensionen, den sociala dimensionen och den ekonomiska dimensionen. Alla tre är viktiga och behöver samspela för att en hållbar utveckling ska kunna nås.

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Sveriges miljömål och Sveriges folkhälsomål, regionala mål samt utifrån workshops som genomförts i kommunens verksamheter.

-I de åtgärder som kommer tas fram utifrån programmet kommer de globala målen vara direkt kopplade till arbetet i Åtvidaberg. Att ha med de globala målen och definiera dem ute i verksamheterna är något ovanligt och kommer göra arbetet mer meningsfullt och visa att vi i Åtvidaberg har ett ansvar och möjlighet att påverka även utifrån ett globalt perspektiv, säger Linnéa Salbark.

Hållbarhetsfaktorer
I programmet har också hållbarhetsfaktorer tagits fram som är visionsmål, det kommunen behöver vara eller ha för att nå en hållbar utveckling. Under varje hållbarhetsfaktor finns ett antal mål listade som behöver nås i arbetet med att uppnå respektive hållbarhetsfaktor. De fem faktorerna är; ett tryggt och robust samhälle, en hållbar konsumtion och resursanvändning, en energieffektiv och fossilfri kommun, en kemikaliesmart kommun och en kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden.

I åtgärdsprogrammet som kommer tas fram utifrån hållbarhetsprogrammet, kommer det tydligt att preciseras vilka globala, nationella och regionala mål som kopplas ihop med respektive mål.

Stort driv bland medarbetare och politiker
Det finns ett starkt intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor i kommunen och i processen med programmet har stora delar av organisationen varit med och påverkat innehållet. Hållbarhetsprogrammet och åtgärder kopplade till detta ska fungera som ett stöd i vardagen inom alla kommunens verksamheter.

Hur gynnar programmet invånarna i Åtvidabergs kommun?
-Att arbeta med hållbarhetsfrågor ger en bättre social hållbarhet och en säkrare ekonomi för kommunen. Kommunen kan till exempel genom samhällsplanering förbättra förutsättningarna för framtiden i frågor som kopplar till social oro och klimatförändringar. Att kommunen arbetar aktivt med kemikalier i vardagen för barn är ett annat exempel eftersom barnen vistas en stor del av vardagen i skolor och förskolor, förklarar Linnéa.

Hållbarhetsprogrammet ska beslutas i kommunfullmäktige i mitten av december. Under 2017 kommer åtgärdsprogram tas fram för alla förvaltningar för att sedan implementeras i både organisationen och budgetprocessen.

Efter beslutet i kommunfullmäktige kommer hållbarhetsprogrammet att finnas på kommunens hemsida.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-11-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se