Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg samverkar för trygga och goda uppväxtvillkor

Den 23 april höll projektgruppen som arbetar med en förändringsprocess till stöd för barn och ungdomar som far illa en spridningskonferens. Målet för projektet med samverkan är att barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.
 
Redan i nuläget har de medverkande kommunerna sett positiva effekter av samverkansprocessen i form av snabb gemensam kraftsamling när behov av en konkret insats uppstått.

Kort dokumentation från konferensen


Konferensdeltagarna jobbar nu med att skapa en gemensam plattform, man arbetar med riktad kompetensutveckling, testar idéer och utvärderar delprojekt.
 
Insatser görs på tre nivåer; förebyggande arbete med samtliga barn och föräldrar som målgrupp, specifika åtgärder för barn som riskerar att fara illa och deras föräldrar samt åtgärder för barn som redan befinner sig i riskzonen. 

Fredrik Wastesson som jobbat som skolkurator och inom familjerätt medverkar och berättar om sin bok "Klara skolan" som kommer ut i augusti. Han säger: Den vanligaste orsaken till att barn tar kontakt med Bris är numera inte mobbning utan familjekonflikter. Vi behöver locka fram motivationen hos både barn och föräldrar. Det är viktigare att lägga till skyddsfaktorer än ta bort riskfaktorer. Att ändra en liten sak kan vara starten på en process att ändra vanor och ge ringar på vattnet.
 
Catrine Kaunitz och Ulrika Bergström, doktorander inom kriminologi och socialt arbete medverkade och talade om risk- och skyddsfaktorer. Att fokusera på enstaka risk-/skyddsfaktorer har begränsad effekt. Samspelet mellan flera är viktigt. Det är aldrig för tidigt att förebygga och aldrig för sent att behandla.
 

Samverkansgruppen arbetar med tre delprojekt


1. Praktisk verksamhet på gymnasiets IV-program:
En anpassad praktisk verksamhet behövs innan företagsförlagd praktik kan blir aktuell. Mot den bakgrunden har under våren påbörjats ett samarbete med arbetsmarknadsenheten där man arbetar fram en praktisk verksamhet med handledning, social träning och motivationsarbete. Från hösten 2008 kommer IV-eleverna att erbjudas tre alternativa spår.
 
2. Föräldrastöd och BUS-grupper
Fler BUS-gruppsledare kommer att utbildas. Planer finns även att erbjuda föräldrastöd i olika former, både generellt till alla föräldrar och specifikt för riskgrupper.

 
3. Resursteam
Resursteam håller på att byggas upp för barn och ungdomar i högriskzonen. Avsikten är att ingen ska bollas mellan olika organ, utan man ska samverka och dra åt samma håll. Officiell start sker 2008-10-20.
 

Bakgrund


Åtvidabergs kommun beviljades hösten 2007 1,5 mkr från Myndigheten för skolutveckling för att utveckla metoder för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri för att ge effektivare stöd till barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

Vill du veta mer kontakta Anna Södergren, tfn 0120-3193. Du kan också sända e-post: anna.sodergren@atvidaberg.se

Dokumentationen i sin helhetPDF

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-04-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se