Åtvidabergs kommun

Åtvidaberg föregångare i arbetet med psykisk ohälsa inom äldreomsorgen

Ett sjukskötersketeam inom äldreomsorgen i Åtvidabergs kommun har uppmärksammats nationellt och prisats för sitt arbete med psykisk ohälsa bland äldre. Insatser som de gjort för både personal och patienter har lett till bättre kvalitet på vården.

Prisat vårdteam; Natasha Bergsen, Ida Bergström och Helene Örling med priset, en presentcheck på föreläsning av en seniorambassadör från "Hjärnkoll" i ämnet psykisk ohälsa

För ett år sedan gick två sjuksköterskor från äldreomsorgen i Åtvidaberg, Natasha Bergsen och Helene Örling, tillsammans med 40 andra yrkesgrupper i Sverige en instruktörsutbildning i psykisk hälsa/ohälsa inom äldreomsorgen. De var med och utvecklade en arbetsmodell i utbildningen på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den var den första i världen och syftar till att ge vårdpersonal ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre, vad den kan bero på och hur man kan hjälpa sjuka äldre som drabbas.

Första hjälpare
Instruktörsutbildningen inom äldreomsorgen är en mycket stor händelse inom Sveriges äldrevård. Tanken är att instruktörerna i sin tur ska utbilda kollegor i sin hemkommun eller andra kommuner till s k första hjälpare. Utbildningen utgår från en modell som ska tillämpas vid första hjälpen vid psykisk hälsa/ohälsa och riktar sig mot områden som depression, ångest, demens, psykoser och tillstånd som är relaterade till läkemedel eller alkohol.

Mycket handlar om bemötande och att ha en handlingsplan, att kunna bedöma om patientens eller brukarens besvär tillhör det naturligt åldrande eller kan bero på annat, som till exempel psykisk ohälsa, och då veta vad man ska göra.

Hittills är Natasha och Helene de enda aktiva certifierade instruktörerna i psykisk ohälsa bland äldre i Östergötland. Sedan de gick utbildningen för drygt ett år sedan så har de utbildat 44 stycken omvårdnadspersonal i Åtvidabergs kommun till första hjälpare.

Bättre vård- och livskvalitet
- Vi har gjort en utvärdering för att få veta hur utbildningen av första hjälpare och resultatet av denna påverkat personal och patienter, säger Ida Bergström, enhetschef för vård- och rehabteamet.
- Personalen upplever att de blivit bättre på att lyssna in och bemöta de äldres behov och psykiska hälsa. De känner en större beredskap och trygghet genom utbildningen. När det gäller patienterna så märker man att det ger en större trygghet när man ser helheten i den s k bemötandeplanen som finns inom vården. Det finns ett stort behov av att stanna upp, lyssna och bemöta, fortsätter Ida. Det är ett stort behov att ha personal som lyckas fånga in problematiken som ligger bakom ohälsan. Att kunna göra det är en framgång som leder till bättre kvalitet i vården.

Prisat arbete
Det framgångsrika arbetet uppmärksammades under konferensen ”Nordiskt forum – Äldre och psykisk (o)hälsa” i Stockholm i december, där forskare från hela Norden samlats för att skapa ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring första hjälpen till psykisk hälsa hos äldre. Under en ceremoni fick Natasha och Helene tillsammans med sin chef Ida Bergström ta emot pris för sina insatser.

-Det betyder mycket att bli uppmärksammad. Det ger en drivkraft att fortsätta, säger både Natasha, Helene och Ida.

-Behov finns i verksamheten, men att få uppbackning och feedback på ett bra jobb gör som personal att man får mer energi och får känna stolthet över att det man gör betyder mycket, fyller Ida i och syftar på Natasha och Helene.

Priset består av en föreläsning där en seniorambassadör från ”Hjärnkoll” kommer till Åtvidabergs kommun och föreläser för omvårdnadspersonalen om drivkrafter till att jobba med psykisk ohälsa.

Fler första hjälpare i framtiden
- Nu ska vi fortsätta arbetet med att göra en analys av behovet i vår verksamhet, i samhället och våra särskilda boenden. Vi ska se till att ha så många första hjälpare som möjligt för att täcka behovet som finns. Nästa steg är sedan att profilera oss utåt, att sprida kunskaper till andra kommuner i länet och ge möjlighet till utbildning, säger Ida Bergström.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-12-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se