Åtvidabergs kommun

2017 års budget och verksamhetsplan är klar

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2017 samt ekonomisk plan för åren 2018-2019 är klar, liksom förslag till verksamhetsplan för åren 2017-2019. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att vid nästa möte ta beslut om budget och verksamhetsplan.

I våras antog fullmäktige direktiven som ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete 2017-2019. Direktiven kan ses som riktlinjer och prioriteringar. Budgetdirektiven utgår från kommunens vision och de fyra framgångsförhållandena stolthet och gemensamt ansvar, bra vardagsliv och trygghet, ekonomi och hållbarhet samt näringsliv. Utifrån direktiven, som är en grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete, har sedan nämnder och förvaltningar upprättat förslag som presenterats och behandlats politiskt.

Verksamhetsprioriteringar
Riktlinjerna för 2017 är bland annat; att införa läsgaranti tidigt i grundskolan så att alla barn tidigt får lära sig att läsa och få bra förståelse för språket och kan uttrycka sig, att medverka till ett utökat utbud av olika boendeformer för äldre, att ha ett stort engagemang inför nybyggnation, att medverka till näringslivets utveckling i kommunen, att verka för att behålla, utveckla och attrahera personal till kommunens verksamheter samt en översyn av kommunens kostverksamhet, där ett helt nytt kostprogram ska tas fram.

God ekonomisk hushållning
Budgeten för 2017 anger resultat om 21 miljoner kronor, vilket utgör kommunens finansiella mål för budgetåret. Positiva resultat och försiktig investeringsnivå gör att kommunen kan amortera av sina skulder och successivt förbättra sin förmögenhetsställning för att på sikt ha en ekonomisk styrka som motsvarar genomsnittet för landets kommuner. De finansiella målens strävan är att kommunen ska ha möjlighet att kunna ge en god kommunal service även i framtiden till medborgarna. Det innebär att säkerställa så att dagens medborgare finansierar sin egen kommunala välfärd och inte skjuter upp betalning till framtida generationer.

Kommunfullmäktiges nästa möte hålls den 30 november, dit du är hjärtligt välkommen!

Efter kommunfullmäktiges möte kommer budget 2017 att finnas tillgänglig på hemsidan, där du kan läsa mer om budgeten och prioriterade mål för respektive verksamhet.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-10-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se