Anmälan och egenkontrollprogram

Anmälan
Anmälan om försäljning av tobaksvaror ska göras till bygg- och miljönämnden vid nyetablering och ägarbyte.

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till den kommun där varorna ska säljas. Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga kopia på ditt egenkontrollprogram.

Den som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsument utan att först ha gjort anmälan till kommunen kan komma att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Egenkontrollprogram
I ditt egenkontrollprogram beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda.

Tobak orsakar allvarliga hälsorisker och är beroendeskapande. Ju tidigare i livet man börjar använda tobak, desto större blir hälsoriskerna. Om man inte börjar använda tobak under uppväxten, är risken att man börjar i vuxen ålder mycket liten. Åtgärder som förhindrar eller försenar en tidig tobaksdebut ger således stora hälsovinster.

Tobakslagen (1993:581) innehåller därför en rad bestämmelser för handeln med tobak. Det är förbjudet att i näringsverksamhet sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror (cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, portionstobak m.m.) till den som inte har fyllt 18 år.

Den som säljer eller lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar som träffar den som lämnar över tobaksvaran till den underårige. Näringsidkaren, d.v.s. butikschefen eller motsvarande, har det övergripande ansvaret för att åldersgränsen efterlevs på säljstället.

Den näringsidkare som säljer tobaksvaror ska utöva intern kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ska ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur åldersgränsen och de andra bestämmelserna ska tillämpas och övervakas, och dessa rutiner ska dokumenteras skriftligt.

Rutinerna för egenkontrollen bör formuleras med anpassning till respektive verksamhets specifika förhållanden. Rutinerna bör diskuteras och förankras i hela personalgruppen (om det finns anställda).

Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Det bör fortlöpande förnyas och förankras vid personalbyten eller andra förändringar i verksamheten.

Avgift

Kommunen får enligt 19 a § tobakslagen ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror.

Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen och ska således täcka de kostnader kommunen har för hanteringen av tobakstillsynen. Dessa uppgår till anmälanshantering och registrering, information och tillsyn i form av regelbundna besök på försäljningsställena m.m.

Åldersgräns
För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år.

Ansvar
I tobakslagen finns flera regleringar kring försäljningen.

  • På varje försäljningsställe ska det bland annat finnas en tydlig och klart synbar skylt med  information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år.
  • Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha varningstext.
  • För cigaretter gäller även att förpackningen ska ha en innehållsdeklaration.
  • I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som är färre än 19 cigaretter.

Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått 18 års ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag till exempel att en förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att hen även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas ett egenkontrollprogram så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2016-11-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se