Tobak

                           
                                           

Sedan 2002 är butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter, såsom cigaretter, snus och piptobak, skyldiga att anmäla detta till kommunen. Kommunen bedriver i enlighet med tobakslagen tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år.
 
Förbudet att sälja tobaksvaror till personer under 18 år har tillkommit mot bakgrund av att de flesta som använder tobak har börjat med bruket redan före myndig ålder.
Ett tobaksberoende kan komma snabbt och innebär både ett tvång att använda tobak och avsevärda hälsorisker. Ju tidigare i livet man börjar röka desto större är hälsoriskerna. I genomsnitt dör varannan vanerökare i förtid, till följd av sin rökning. Mot denna bakgrund har lagstiftaren ansett att det är angeläget att försöka skjuta upp tobaksdebuten så länge som möjligt.

Anmälan krävs för försäljning av tobak
Anmälan ska ske till kommunen innan försäljning påbörjas. Utebliven anmälan straffsanktioneras. En avgift tas ut för hantering av anmälan.

Tillsyn över försäljning av tobak
Kommunen har ett tillsynsansvar över att tobakslagen och de föreskrifter, förelägganden och förbud som meddelats följs av den som bedriver handel med tobaksvaror.

Tillsynen går huvudsakligen ut på att inspektera, informera och ge råd om tobaksförsäljningen. Kommunen kan ingripa med förelägganden när det sker överträdelser.

Kommunen har möjlighet att förbjuda tobaksförsäljning om säljaren gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tobakslagens bestämmelser. Försäljning i strid med meddelat försäljningsförbud straffsanktioneras. Polisen är tillsynsmyndighet vid sidan av kommunen.

Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2016-11-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se