Verksamhetsområden

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Grunden är att kommunen är skyldig enligt 6 § vattentjänstlagen att se till att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns. Kommunens skyldighet uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten eller avlopp för viss bebyggelse eller blivande bebyggelse.

Verksamhetsområden fastställs av kommunfullmäktige. Genom beslutet blir huvudmannen skyldig att ansluta de fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och låta fastighetsägarna nyttja anläggningen. Fastighetsägarna blir skyldiga att betala avgifter för att bruka anläggningen.

För bebyggelse utanför verksamhetsområde har huvudmannen ingen skyldighet att lösa VA-frågorna. Kan vattentjänsterna ändå tillhandahållas från den allmänna anläggningen får detta ske ske genom ett särskilt avtal mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

I Åtvidabergs kommun finns det åtta verksamhetsområden vardera för dricksvatten och spillvatten samt sex verksamhetsområden för dagvatten. Dessa framgår av kartor enligt följande.

Verksamhetsområden för dricksvatten:
ÅtvidabergPDF
BergPDF
ForsaströmPDF
GreboPDF
BjörsäterPDF
FalerumPDF
YxnerumPDF
KvickstorpPDF

Verksamhetsområden för spillvatten:
ÅtvidabergPDF
BergPDF
ForsaströmPDF
GreboPDF
BjörsäterPDF
FalerumPDF
YxnerumPDF
KvickstorpPDF
Kvarnvik-HolmboPDF

Verksamhetsområden för dagvatten:
ÅtvidabergPDF
BergPDF
ForsaströmPDF
GreboPDF
BjörsäterPDF
FalerumPDF

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Pär Ericsson
VD Åtvidabergs Vatten AB
0120-831 76
per.eriksson@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se