Vattenverk och dricksvattenkvalitet

Åtvidabergs Vatten AB driver tre vattenverk i kommunen. Dricksvattnet kontrolleras genom regelbunden provtagning. Sammanställningar av analysresultat hittar du i högerspalten.

Åtvidabergs vattenverk
Åtvidabergs vattenverk förser cirka 9 000 personer med dricksvatten i orterna Åtvidaberg, Berg, Grebo, Björsäter och Bråstorp (Forsaström). Genom avtal finns utöver dessa verksamhetsområden ytterligare några fastigheter anslutna, bland annat i Bersbo och Missmyra.

Vattenförsörjningen är baserad på grundvatten som tas ut i råvattenbrunnar intill sjön Örens sydligaste del. Grundvattnet är delvis påverkat av sjövatten som infiltrerat in i marken, s.k. inducerat grundvatten. Råvattnet behandlas för att ta bort järn, mangan och naturligt organiskt material (rester av nedbrutna växtdelar). Det sker först genom att vattnet passerar ett kontaktfilter och därefter återinfiltreras i marken. Vattnet tas upp i ett par uttagsbrunnar och pumpas vidare till Åtvidabergs vattenverk där ytterligare reduktion av organiskt material sker. I vattenverket sänks även hårdheten genom att kalcium och magnesium tas bort. Det sker även en pH-justering. Innan vattnet pumpas ut på distributionsnätet till respektive ort passerar det en UV-anläggning för desinfektion av mikroroganismer.

Dricksvattnet har tidigare varit medelhårt på gränsen till hårt, cirka 10 tyska hårdhetsgrader dH, vilket bland annat inneburit att man fått dosera mer tvättmedel än med ett mjukare vatten (anvisningar på tvättmedelspaketen). Nu med nya Åtvidabergs vattenverk har hårdheten minskat. Hårdheten är nu cirka 5 tyska hårdhetsgrader (dH), det vill säga på gränsen mellan medelhårt och mjukt.

Falerums vattenverk
Åtvidabergs Vatten AB är huvudman för dricksvattenförsörjningen i Falerums tätort och Gärdserums kyrkby. Cirka 300 personer får sitt vatten från Falerums vattenverk.

Råvattnet kommer genom en intagsledning från Öjsjön norr om Falerum. När vattnet kommer in i vattenverket tillsätts koldioxid, natronlut och en fällningskemikalie (polyaluminiumklorid). Därefter passerar vattnet sandfilter för avskiljning av naturligt förekommande organiska ämnen. Därigenom minskar även vattnets färg och grumlighet. Med ytterligare tillsats av natronlut justeras pH-värdet. Tillsatsen av koldioxid och natronlut görs för att motverka korrosion (sönderfrätning) av ledningar och andra fastighetsinstallationer. Desinfektion, det vill säga avdödning av bakterier och andra mikroorganismer, sker genom klorering och behandling med UV-ljus.

Vattnet i Falerum är mjukt (0,7 tyska hårdhetsgrader, dH) vilket innebär att det går åt en liten mängd tvättmedel vid tvätt. Läs doseringsanvisningar på tvättmedelspaketet.

Yxnerums vattenverk
Yxnerums vattenverk levererar dricksvatten till Yxnerums kursgård samt den samlade bebyggelsen intill, totalt upp till cirka 150 personer vid full beläggning.

Råvattnet pumpas från sjön Yxningen. I vattenverket behandlas vattnet genom kemisk fällning i sandfilter. Som fällningskemikalie används polyaluminiumklorid. pH-justering sker därefter med soda. Vattnet desinfekteras både genom klorering och med UV-ljus för att säkerställa en låg bakteriehalt.

Eftersom det är ett mjukt ytvatten (cirka 2,0 tyska hårdhetsgrader, dH) ska man dosera en mindre mängd tvättmedel jämfört med om man till exempel befinner sig inne i Åtvidaberg. Följ paketets doseringsanvisningar.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2018-02-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se