Avloppsrening

Grebo avloppsreningsverk

Grebo avloppsreningsverk

När vattnet passerat våra hem och oss själva är det allt för smutsigt för att kunna lämnas tillbaka direkt till naturen. Innan avloppsvattnet släpps ut måste det renas i flera steg. Åtvidabergs Vatten AB driver fem avloppsreningsverk; Håckla(Åtvidaberg), Grebo, Björsäter, Falerum och Yxnerum. Hushåll i Berg och Forsaström är anslutna till Håckla avloppsreningsverk i Åtvidaberg. Gärdserums by är anluten till Falerum.

Vad renas och varför?
Avloppsreningsverken är byggda för att rena hushållsspillvatten från organiskt material och näringsämnen som fosfor. Om dessa ämnen kommer ut i våra sjöar och vattendrag växer de igen och drabbas av algblomning. Denna övergödning leder också ofta till syrebrist vilket inte är bra för de vattenlevande växterna och djuren.

Hur går reningen till?
Avloppsreningen sker i tre steg. Först sker en mekanisk avskiljning av fast material. Därefter följer en biologisk rening där mikroorganismer hjälper till med nedbrytning av de organiska ämnena. Slutligen sker fosforrening. Dessa tre moment sker i samtliga avloppsreningsverk även om metoder och utrustning skiljer något mellan de olika verken.

Vad händer med slammet?
Det slam som avskiljs i de olika reningsverken samlas i Håckla avloppsreningsverk och behandlas där i en rötkammare innan det avvattnas. För närvarande komposteras det avvattnade rötslammet tillsammans med bland annat park- och trädgårdsavfall och blir därmed till anläggningsjordar. Vid rötningen bildas också biogas som används vid reningsverket för uppvärmning. Den mindre del gas som inte kan nyttjas facklas för att motverka utsläpp av växthusgasen metan som är den huvudsakliga beståndsdelen i rötgasen.

Toaletten är ingen papperskorg!
För att avloppsreningen ska fungera är det viktigt att alla tar sitt ansvar så att enbart det som hör hemma där hälls i avloppet. Toaletten är ingen papperskorg! Bara kiss, bajs och toalettpapper ska hamna i toalettstolen. Tänk också på vilka tvättmedel, schampo och andra rengöringsmedel som du använder. Välj miljömärkta produkter! Extra viktigt är att inget farligt avfall kommer i avloppsledningarna. Lösningsmedel och oljor är exempel på produkter som stör de mikroorganismer som hjälper oss att rena vattnet så att vi ska kunna släppa ut det utan att våra sjöar och vattendrag tar skada. Vi vill inte heller att några främmande kemikalier ska hamna i avloppslammet. Slammets näringsinnehåll ska tillbaka till jorden utan att den förorenas.

Mediciner är också något som avloppsreningsverken har svårt att rena bort. Så snälla, häll inte ut dina gamla mediciner i avloppet. Lämna dem till apoteket istället så kan de tas om hand på rätt sätt.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
070-218 57 08 
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Läs mer

Läs mer på sidan om Läkemedelsrester

För barn finns Vattenskolan

Läs gärna även broschyren
Hjälp oss att få ett renare avloppsvattenPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se