Om du inte mår bra

Här kan du läsa mer om olika diagnoser, besvär, läsa personliga berättelser, egenvård, var man kan söka vård och få svar på frågor om Psykisk hälsa

Klicka vidare på de gröna orden nedan för att läsa mer om:

 • ADHD - Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. En del har svårt med sociala relationer.
 • Alkohol och droger - är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av. Många droger är dessutom olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel.

 • Information om stöd och öppenvård i Åtvidabergs kommun vid bruk av alkoholer och droger 
 • Aspergers syndrom - Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.
 • Autism - Autism är en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsade intressen och beteenden.
 • Bipolär sjukdom - Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad.
 • Bristande föräldraskap - Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.
 • Depression hos barn och tonåringar - Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. Det brukar gå över efter en tid. En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i tillvaron. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan bli så påverkad att han eller hon till exempel inte orkar gå till skolan.
 • Dyslexi - Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.
 • Dödsfall - Mycket av det som gäller när en person dör är reglerat i olika lagar och föreskrifter, vare sig det rör sig om naturliga dödsfall på grund av hög ålder eller dödsfall på grund av brott. Lagarna handlar dels om formella saker som till exempel hur dödsorsaken ska fastställas, dels om andra saker som att man som närstående ska få en möjlighet att ta ett värdigt farväl.

 • Dödsboanmälan till Åtvidabergs kommun.

 • Ekonomiska problem - Här hittar du länkar till några av de texter på 1177.se som handlar om vilket stöd man kan få i olika situationer, om man till exempel är sjuk, har en funktionsnedsättning, behöver tandvård eller hjälpmedel.

 • Information om ekonomiskt bistånd i Åtvidabergs kommun.

  Fobier och Tvångssyndrom
 • Ångest, fobier och tvångstankar hos barn - Ångest är starka känslor av oro och rädsla som de flesta känner någon gång, och som hör till livet. Ångesten är vanligen kopplad till något obehagligt eller smärtsamt som man tror ska hända, kanske för att det har hänt tidigare i livet eller för att man har upplevt hur andra har råkat ut för det. Men man kan också få intensiv ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.
 • Funktionsnedsättning - Om man har en funktionsnedsättning har man nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

 • Information om stöd till personer med funktionsnedsättning i Åtvidabergs
  kommun.

 • Information om stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Åtvidabergs kommun
 • Ilska och utbrott - Utbrott och ilska hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet.
 • Kriminalitet - Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Domstolen beslutar sedan om man har gjort ett brott och vilket straff man ska få. Det står också i lagen.

  Kris i livet
 • Att hamna i kris - En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i. Man har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten man har. Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen. Den föreställning man har haft om hur omvärlden och andra människor fungerar stämmer inte längre. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer.
 • Ledsen och nedstämd - Alla känner sig ledsna då och då. Att vara ledsen är lika rätt som att vara glad. Det kan ofta kännas lättare om man tillåter sig att gråta och vara just så ledsen som man känner sig.
 • Mobbning och kränkande behandling - Det man brukar kalla för mobbning är när någon kränks. Barn kan kränkas av andra barn eller av vuxna. Ordet mobbning kan vara problematiskt, bland annat för att det inte används i lagtext. Därför är det bra att känna till att mobbning kan vara trakasserier eller kränkande behandling. De begreppen har stöd i lagen.
 • Oro - Att känna sig orolig ibland hör till livet, oavsett hur gammal man är. Olika saker oroar olika människor och en del oroar sig mer än andra.
 • Problem i skolan/skolfrånvaro - Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov.
 • Psykos - Om man får en psykos får man förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.
 • Riskbruk och missbruk - Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande eller droganvändande. Risken för att bli beroende är större om man dricker eller drogar ofta eller mycket. Om man agerar på ett sådant sätt brukar det kallas för riskbruk.
 • Schizofreni - Schizofreni är en form av psykos, det vill säga ett tillstånd som innebär att man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra. Schizofreni varar minst ett halvår och oftast hela livet. Sjukdomen brukar däremot bli lindrigare med åren.
 • Sexuella övergrepp - En vuxen, en tonåring eller ett äldre barn får inte göra något sexuellt med ett barn. Om man som barn ändå blir utsatt för något sexuellt av en vuxen eller någon annan kallas det för sexuellt övergrepp. Det är ett brott.
 • Självmordstankar - Ibland är livet långt ifrån det man önskar och vill. Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig och då kan döden kännas som en möjlig utväg. Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att man drabbas av något svårt som känns omöjligt att ta sig igenom. Tankar på självmord kan då fungera som en ventil som ger tillfällig lättnad ifrån det svåra. Att må så dåligt att man överväger att ta sitt liv är vanligare än man kan tro.
 • Självskadebeteende - Alla är olika och det kan finnas många orsaker till att man inte mår bra. Man kanske är nedstämd, deprimerad eller har det svårt på annat sätt. Ibland kanske man inte vet varför man känner ångest, stress, tomhet, förtvivlan, ilska eller oro. Det är ofta svårt att stanna kvar i plågsamma känslor och veta hur man ska hantera dem. Vi människor gör ibland allt för att inte behöva uppleva känslor som är jobbiga för oss. Att göra sig själv illa, kan vara ett av många sätt att försöka hantera känslor som känns smärtsamma. Den kroppsliga smärtan kan ibland vara lättare att hantera. Ibland är skadandet ett sätt att lugna eller straffa sig själv. Det kan också vara ett sätt att visa andra att något är fel och att man behöver hjälp.
 • Skilsmässa eller separation i en barnfamilj - Alla skilsmässor och separationer är olika. En del föräldrar skiljs efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, från det att man först börjar tala om att skiljas, andra drar ut på tiden.
 • Stress - är en reaktion på en situation som kräver något extra, och är kroppens sätt att göra sig redo för antingen flykt eller försvar. Den kallas ibland ”kamp- och flyktreaktionen”, och innebär bland annat att mer blod pumpas ut till musklerna och att man blir mer fokuserad och klarar sig med mindre sömn en period. På så sätt får kroppen extra kraft och energi.
 • Sömnstörning - barn och sömn - Goda sömnvanor är en viktig del av en bra livsstil. Barn och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska kunna växa, läka skador och återhämta sig. Dessutom växer och utvecklas barn snabbt, därför behöver de mycket sömn. Sömnen hjälper kroppen att hålla sig frisk och forskning tyder på att bra sömn hjälper till att reglera aptiten och därmed minskar risken för övervikt.
 • Tourettes syndrom - Tourettes syndrom, TS, innebär att barnet har haft komplexa tics under minst ett år, varav minst tre månader i följd. TS förekommer hos 0,3 till 1 procent av befolkningen. Det är fler pojkar än flickor som har TS.
 • Tvångssyndrom - Med tvång menas att man känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar, och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer. Vanliga tvångstankar börjar ofta "tänk om". Till exempel "tänk om jag har glömt spisen på", "tänk om det börjar brinna" eller "tänk om jag har fått en smittsam sjukdom".Tvångshandlingar kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta eller kontrollera gång på gång att man har stängt av plattan eller låst dörren.
 • Våld och övergrepp - Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.
 • Våld i nära relation - Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå något som den vill.
 • Ätstörningar - Det finns många som tänker mycket på mat och på sin kropp. Det är vanligt att man vill ha kontroll över vad man äter och att man är rädd för att gå upp i vikt. Om tankarna på mat och vikt tar så stor del av uppmärksamheten att man kan ha svårt att klara av sitt vanliga liv – studier, arbete eller andra aktiviteter – så kan man ha en ätstörning.


Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-12-01

Söka vård och stöd

Sök psykiatrisk vård i Landstinget i Östergötland

Ungdomsmottagning på nätet- UMO

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar som bor i Åtvidaberg. Telefonnummer: 0120-83 226, 832 43. På kvällar och helger når du socialtjänsten på 013-20 75 26.

Socialtjänstens sociala jour - Åtvidabergs kommun vid akuta behov efter kontorstid Kontakta sociala jouren på: 013-20 75 26

Telefonnummer i akuta lägen

Här kan du läsa mer om:
Individ- och familjeomsorgen i Åtvidabergs kommun

Familjerätten Åtvidabergs kommun

Ekonomiskt stöd i Åtvidabergs kommun

Kontakt

BRIS – Barnens rätt i samhället Ring till BRIS 116 111 eller använd BRIS mailen på www.bris.se

Jourhavande kompis020-222 444 - en telefonjour som är öppen måndag till fredag 18-22 samt lördag och söndag 14-18.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar som bor i Åtvidaberg. Telefonnummer: 0120-83 226, 832 43. På kvällar och helger når du socialtjänsten på 013-20 75 26. 

Alléskolans kurator Malin Stark om du behöver prata med någon under skoltid. Malin nås på 0120- 83 320. På övrig tid kan du maila till Malin på: malin.stark@atvidaberg.se

Läs mer

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se