Insatser enligt LSS- Lagen om särskilt stöd

Här nedan kan du läsa mer om de olika insatserna och vilken typ av stöd som du kan erbjudas.


Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och annat personligt stöd vänder du dig till LSS- Råd och stöd till vuxna eller Barn- och ungdomshabiliteringen. Dessa insatser erbjuds av Landstinget, telefon växel 010-103 00 00. 

Personlig assistans.

Personlig assistans är en rättighet för dig som har ett mycket omfattande och varaktigt funktionshinder och som behöver personlig assistans för din dagliga livsföring.
 
Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. När det gäller personlig assistans till barn så är det endast tänkt för en liten grupp med flera svåra funktionshinder och därmed ett komplicerat omvårdnadsbehov.
 
För att ha rätt till insatsen personlig assistans så måste du ha behov av hjälp som tillgodoser dina grundläggande behov, så som personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation eller annat behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som funktionshindrad. Om grundförutsättningarna är uppfyllda, så kan man även ha rätt till assistans för andra personliga behov.
 
Du kan inte ansöka om personlig assistans om du är över 65 år, men är du tidigare beviljad denna insats får behålla den även efter 65 års ålder.
 
Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det försäkringskassan som fattar beslut om assistansersättning för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Försäkringskassan, telefon 0771524-524.
I annat fall görs ansökan hos vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen. Du tar då kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens LSS-handläggare, telefon: 0120-832 80.

Ledsagarservice
Ledsagarservice avser att underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet, för att till exempel kunna besöka vänner, promenera, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet. Om man har insatsen personlig assistans ingår ledsagarservice i den insatsen.

Kontaktperson
Insatsen kontaktperson syftar främst till att tillgodose behovet av en kompis eller medmänniska när vänner eller anhöriga inte finns, för att minska social isolering. En kontaktperson är en medmänniska som har tid och intresse att ge stöd åt dig med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner. För barn kan behovet tillgodoses med kontaktfamilj.

Avlösarservice i hemmet
Denna insats innebär oftast avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice ska göra det möjligt för en familj med en funktionshindrad familjemedlem att få avkoppling och genomföra egna aktiviteter, resa bort eller ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse innebär att du som funktionshindrad för en kortare tid vistas utanför det egna hemmet, till exempel på korttidshem, i stödfamilj eller på läger. Det medför miljöombyte och rekreation för dig som funktionshindrad men också avlastning för anhöriga.   
I kommunen finns ett korttidshem för barn och ungdomar. Korttidsvistelse kan också sökas i form av lägervistelse. 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Insatsen kompletterar den skolbarnomsorg som kommunen erbjuder för yngre barn.
Verksamheten heter Långbrottsgården och är "fritids" för ungdomar mellan 13-20 år som har funktionshinder. Verksamheten är öppen efter skoldagen och under lov. Här äter ungdomarna mellanmål, spelar spel, lyssnar på musik med mera och ibland ordnas "prova på aktiviteter" som t ex bowling. 

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller svåra medicinska funktionshinder kan behöva bo utanför föräldrahemmet. Barnet kan ha behov av hjälp- stöd och behandlingsinsatser eller skolgång som kräver särskild personalkompetens.
Utgångspunkten är att med föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen i den enskilda situationen.
 
I Åtvidabergs kommun finns ingen bostad med särskild service för barn och ungdom. Efter behovsutredning och beslut söks den bästa lösningen i den enskilda situationen. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad.

Gruppbostad ska utgöra den permanenta bostaden för personer som har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.  
I varje gruppbostad finns en fast personalgrupp som bas. I gruppbostaden har man sin egen lägenhet och eget hushåll om man önskar men möjlighet finns att dela hushåll och äta måltider gemensamt med andra. Det finns också tillgång till gemensamhetsutrymmen och social samvaro. 

Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.

Daglig verksamhet i Åtvidaberg är utformad med hänsyn till varje individs olika funktionshinder och vad det innebär beträffande aktiviteter, stöd och omvårdnad.
 

Individuell plan
Enligt 10§ LSS har person som beviljats insatser enligt LSS också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med honom/henne.

Planen ska utgå från personens egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Publicerad av: Josefin Wass   
Senast ändrad: 2017-02-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se