Park och natur

Parkverksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens parker, grönområden, skogar och lekplatser.

I Åtvidaberg kan en park vara en vanlig klippt gräsyta med en lekplats. Men det kan också vara en rest av en äldre landsbygd med flerhundraåriga ekar av mycket stort naturvärde, även sett i ett europeiskt perspektiv. Delar av det riksintressanta Eklandskapet finns mitt inne i Åtvidabergs tätort. Detta innebär vissa utmaningar men också stora möjligheter i det dagliga arbetet med att bibehålla och utveckla attraktiva grönområden inne bland bebyggelsen och rekreationsvänlig natur runt omkring.

I Åtvidaberg väntar naturupplevelserna sällan längre än ett par stenkast från husknuten. Naturen i kommunen karakteriseras av en varierande topografi med sjörika sprickdalar, ett ekdominerat odlingslandskap i nordvästra delen och i övrigt mycket barrskogar. Du kan läsa en kort sammanfattning här - Åtvidaberg - Upplevelser för naturälskarenPDF

Som grund för kommunens naturvårdsarbete finns ett naturvårdsprogram.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-16

Kontakt

Johan Gustafsson
Verksamhetschef för gata och park
0120-831 83

Pär Johansson
Gatuingenjör
0120-831 89

Göran Börkén
Kommunekolog
0120-831 88

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se