Granskning av årsräkningar

Årsräkningsgranskningen är ett viktigt led i överförmyndarnämndens tillsyn över gode män och förvaltare. Huvudsyftet med granskningen är att kontrollera att huvudmannens medel använts för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att huvudmannens tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning.

Det är huvudmännens rättssäkerhet som är i fokus för granskningen. Årsräkningsgranskningen sker därför utifrån principen att noggrannhet sker före snabbhet.

De ingående tillgångarna och skulderna kontrolleras mot de tillgångar och skulder som redovisats fjolårets årsräkning. Om det i årsräkningen finns stora ospecificerade poster är överförmyndarnämnden skyldig att ta reda på vad de innehåller. En bedömning görs alltid om redovisade utgifter är rimliga utifrån huvudmannens ekonomi och livssituation och om den redovisade utgiften verkligen avser huvudmannen.

Redovisade utgifter granskas mot bifogade verifikationer och mot de samtyckesbeslut som överförmyndarnämnden tagit och som kan finnas i akten. Utgifternas storlek jämförs även med fjolårets utgifter. Om någon post är av större omfattning eller om det bland utgifterna finns en post som av annan anledning är tveksam begär överförmyndarnämnden in kompletterande underlag och eller en förklaring. Överförmyndarnämnden kontrollerar också att de tillgångar som finns på bankkonton som enligt lag ska vara spärrade för uttag också är det.

Mindre brister i årsräkningen kan justeras av överförmyndarnämnden. Till exempel en uppenbar felräkning. Det ska klart framgå av årsräkningen om överförmyndarnämnden har gjort en justering i årsräkningen.

I det fall en årsräkning har så stora brister att den till stora delar måste göras om är överförmyndarnämnden skyldig att ålägga den gode mannen eller förvaltaren att lämna in ny rättad årsräkning. Om för stora ändringar görs i en årsräkningn av överförmyndarnämnden urholkas det straffansvar som följer av ställföreträdarens undertecknande på heder och samvete.

Överförmyndarnämnden informerar och svarar på frågor inom överförmyndarens verksamhetsområde, men får inte ta över ställföreträdarens beslutsbefogenheter och ansvar. Det innebär att överförmyndarnämndens handläggare har begränsade möjligheter att hjälpa gode män och förvaltare att fylla i årsräkningar.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-09-05

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se